Jak wygląda formularz Z-3a do ZUS? Kiedy się go wypełnia?


19 lutego 2018 3 min. czytania

Jakie zastosowanie ma druk ZUS Z-3a? Kto i w jakich sytuacjach wypełnia ten formularz? Jak należy poprawnie wypełnić druk ZUS Z-3a?

Spis treści

Druk ZUS Z-3a to zaświadczenie płatnika składek, dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych. Formularz został zaktualizowany dnia 29 stycznia 2018 r.

Dla pracowników dedykowany jest formularz ZUS Z-3, a dla osób prowadzących prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych druk ZUS Z-3b.

Druk ZUS Z-3a

Poniżej zamieszczam dokładne informacje, co do wypełnienia druku ZUS Z-3a. 

Zrzut ekranu 2018-02-19 o 10.49.08

Druk ZUS Z-3a wypełnia płatnik składek, czyli np. zleceniodawca. W części Dane identyfikacyjne płatnika składek uzupełnia się pola 01, 02 (jeśli posiada nr NIP i REGON), ponadto wypełnia się pola 06, 07, 08. Jeśli płatnik nie posiada NIP i/lub REGON należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zrzut ekranu 2018-02-19 o 11.01.43

W kolejnej części Dane adresowe płatnika składek – adres siedziby płatnik wypełnia obowiązkowo pola od 01 do 07. Pola 08, 12 odnoszące się do telefonu i adres mailowego są dobrowolne. Osoba której adres działalności jest w Polsce, pola 09, 10, 11 pozostawia puste.

Zrzut ekranu 2018-02-19 o 11.03.41

W dalszej części formularza Dane identyfikacyjne ubezpieczonego płatnik wpisuje dane ubezpieczonego. Trzeba podać PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto wpisywane jest nazwisko, imię i datę urodzenia ubezpieczonego.

Zrzut ekranu 2018-02-19 o 11.06.03

W rozdział Dane adresowe ubezpieczonego – adres zamieszkania mają zostać wypełnione obligatoryjnie pola od 01 do 07. Pozostałych pól się nie uzupełnia.

 Zrzut ekranu 2018-02-19 o 11.10.04

Kolejna część formularza jest bardzo ważna, gdyż w niej zaznaczany jest rodzaj świadczenia i okres, w jakim ubezpieczony o niego występuje. Ponadto zaznacza się, czy ubezpieczony podlega pod ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) i wypadkowe i jeśli tak, to z jakiego tytułu.

Zrzut ekranu 2018-02-19 o 11.13.16

W dalszej części wymagane są informacje odnośnie okresu podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, poprzednich okresów ubezpieczenia. Co więcej w formularzu zawiera się dane odnośnie wypłaty wynagrodzenie chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Płatnik określa także, czy dokonał wypłaty uposażenia, stypendium lub innego świadczenia.

Zrzut ekranu 2018-02-19 o 11.22.54

Ostatnia strona formularza do wypełnienia zawiera pola, w których należy wpisać między innymi:

  • czy w okresie niezdolności do pracy ubezpieczony korzystał z urlopu bezpłatnego, urlopu wypoczynkowego, przebywał w areszcie lub odbywał karę pozbawienia wolności,
  • serię i nr zwolnienia lekarskiego,
  • liczbę ubezpieczonych zgłoszonych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego,
  • datę złożenia wniosku, 
  • nr rachunku bankowego ubezpieczonego (do wypłaty świadczenia),
  • przychód stanowiący podstawę wymiaru składek.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu