Jak otrzymać z PFRON dofinansowanie na założenie firmy lub zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie kosztów wynagrodzeń oraz ZUS, o czym pisaliśmy w ostatnich wpisach. Z dofinansowania mogą skorzystać także osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą. W dzisiejszym wpisie istotne informacje na temat dotacji z PFRON na działalność gospodarczą.

Kto może starać się o dofinansowanie

Osoba posiadająca status osoby niepełnosprawnej zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może starać się o jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej:

 • po raz pierwszy;
 • ponownie jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia poprzedniej działalności.

Kto przyznaje środki

Zadania w zakresie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON realizowane są przez urzędy pracy. Wnioski składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania wnioskodawcy. Starosta przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę takie czynniki jak m.in.:

 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy;
 • doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy przydatne w planowanej działalności;
 • wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej w danym roku.

Składka wypadkowa 2017_2018

Umowa o dofinansowanie

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta wzywa wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy dotyczącej przyznania środków. W ciągu 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa między starostą a wnioskodawcą.
Umowa dotycząca przyznania środków zobowiązuje osobę rozpoczynającą działalność m.in. do:

  • przeznaczenia przyznanych środków na cele i rodzaje wydatków określone w umowie;
  • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty;
  •  prowadzenia jej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia lub co najmniej 24 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia;
  • zwrotu w określonych terminach równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków;
  • zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty, w przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy otrzymanych środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Na co można przeznaczyć środki

Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany w umowie w ciągu 14 dni od jej podpisania. Dotacja może być przyznana na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących:

 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakupu innych produktów i usług, w tym remontowych,
 • pomocy prawnej,
 • szkoleń, konsultacji i doradztwa,
 • uzyskania niezbędnych zezwoleń – jeżeli zostały uwzględnione we wniosku;

Środki obejmują także kwoty niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.
W przypadku gdy środki przeznaczone zostaną na podatek VAT podlegający odliczeniu lub zwrotowi przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu równowartości podatku w terminie:

    • 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
    • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku.