Ile wynosi refundacja PFRON składek na ubezpieczenie pracownika, który ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?


31 maja 2019 3 min. czytania

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które posiadają status osoby niepełnosprawnej przysługuje refundacja ZUS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat refundacji składek społecznych przedsiębiorcy.

Refundacja ZUS

Przedsiębiorca posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może uzyskać z PFRON refundację składki emerytalnej oraz rentowej. Kwota refundacji wynosi 30%, 60% lub 100% w zależności od stopnia niepełnosprawności. Poniższe tabele przedstawiają kwoty refundacji dla małego i dużego ZUS na 2019 rok:

MAŁY ZUS

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna zł

składka rentowa zł

suma składek zł

znaczny

131,76

54

185,76

umiarkowany

79,06

32,4

111,46

lekki

39,53

16,2

55,73

DUŻY ZUS

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna zł

składka rentowa zł

suma składek zł

znaczny

558,08

228,72

786,8

umiarkowany

334,85

137,23

472,08

lekki

167,42

68,62

236,04

Wolny zawód, twórca i artysta według ZUS

Status osoby niepełnosprawnej

Podstawą do ubiegania się o refundację ZUS jest orzeczenie określające stopień niepełnosprawności. Orzeczenia obecnie wydawane mogą być jedynie przez:

 • powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja;
 • orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Poza posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przedsiębiorca w celu uzyskania refundacji musi spełnić inne warunki:

 • opłacać w terminie składki społeczne (ewentualnie z uchybieniem nie przekraczającym 14 dni) nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie refundacji;
 • nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł;
 • składać wniosek o wypłatę refundacji nie później niż do końca miesiąca, w którym upłynął termin opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak uzyskać refundację?

Aby uzyskać refundację należy sie w pierwszej kolejności zarejestrować w PFRON. W tym celu przedsiębiorca powinien wysłać na adres PFRON w wersji papierowej następujące dokumenty:

 • wniosek Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (ten formularz przedsiębiorca składaza każdy okres, za który ubiega się o refundację);
 • INF-O-PdM Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ten formularz przedsiębiorca składa następnie jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem o refundację składek oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku);
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności poświadczoną za zgdoność z oryginałem;
 • pełnomocnictwo – gdy przedsiębiorcę reprezentuje inna osoba np. księgowa.

Kolejne wnioski można składać w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODiR. Aby skorzystać z tej możliwości należy zaznaczyć we wniosku rejestracyjnym Wn-U-G opcję „wybieram elektroniczną formę składania wniosków”. Po złożeniu takiego oświadczenia przedsiębiorca otrzyma w formie papierowej identyfikator oraz hasło do SODiR, gdzie już za kolejny okres refundacji złoży wniosek elektronicznie.
Co ważne w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o refundację tj. ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin opłacania składek społecznych, wniosek otrzymuje status złożony po terminie.  Oznacza to, iż przywrócenie terminu będzie możliwe na zasadach określonych w art. 58 K.p.a.:

  • gdy przedsiębiorca uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło nie z jego winy;
  • na prośbę złożoną w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu;
  • wraz z prośbą przedsiębiorca złoży wniosek o refundację.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu