Dopłaty do wynagrodzeń COVID-19

W celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19 wprowadzono szczególne rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy m.in dopłaty do wynagrodzeń. W tym wpisie szczegółowe informacje na temat dofinansowania wynagrodzeń przyznawanych przez wojewódzkie urzędy pracy.

Dopłaty do wynagrodzeń

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może wystąpić do wojewódzkiego urzędu pracy z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

W celu oceny, czy dany pracodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania należy rozwinąć pojęcia użyte w ustawie z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dalej ustawa COVID-19.

Kim jest przedsiębiorca?

W zakresie definicji przedsiębiorcy ustawa COVID-19 odsyła do art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu tych przepisów jest:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zatem zakres podmiotów spełniających definicję przedsiębiorcy jest szeroki. Mogą to być zarówno przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki cywilnej jak i spółki kapitałowe wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jaka jest definicja pracownika?

Dofinansowanie do wynagrodzeń realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy dotyczy pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 ustawy COVID-19. Są to m.in. osoby:

  • fizyczne będące z pracodawcą w stosunku pracy;
  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą;
  • zatrudnione na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Czym jest przestój ekonomiczny?

Dofinansowanie wynagrodzeń dotyczy przedsiębiorców objętych przestojem ekonomicznym. Pojęcie przestoju określone zostało w ustawie z dnia 11 października 2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy jako:

okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.”

Pracodawca wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przykład. Pracownik na pełen etat objęty przestojem z wynagrodzeniem brutto 4000 zł może otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł.

Czym jest obniżony wymiar czasu pracy?

Przedsiębiorcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń także w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy do maksymalnie 20% jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przykład. Pracownik na pełen etat objęty obniżonym wymiarem czasu pracy z wynagrodzeniem brutto 2600 zł może otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż 2080 zł. Z kolei pracownik zatrudniony na pół etatu nie skorzysta z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca może objąć część pracowników przestojem ekonomicznym natomiast pozostałą część obniżonym wymiarem czasu pracy.

Czym jest spadek obrotów?

Spadek obrotów jako warunek dofinansowania do wynagrodzeń to inaczej spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż 15% jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 miesięcy 2020 do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019, lub
  • nie mniej niż 25% jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 2020 do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Miesiąc rozumiemy jako miesiąc kalendarzowy lub 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych.

Przykład. Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów o 30% w okresie 16 marca – 14 kwietnia 2020 w porównaniu do analogicznego okresu 16 lutego – 15 marca 2020. Przedsiębiorca spełnia przesłankę spadku obrotów niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń.

Jakie dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy?

Dofinansowanie wynagrodzeń finansowane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wg określonych limitów.

Przedsiębiorca objęty przestojem ekonomicznym nie może otrzymać więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1300 zł wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracodawcy. Łącznie jest to kwota do 1533,09 zł.

Przykład. Pracodawca objął pracownika przestojem, w wyniku czego jego wynagrodzenie brutto zostało zmniejszone z 4000 zł do 2600 zł. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 1533,09 zł. Koszt pracodawcy po dofinansowaniu wyniesie 1599,39 zł.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy nie może otrzymać więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest to kwota 5198,58 zł.

Przykład. Przedsiębiorca obniżył pracownikowi pełen wymiar czasu pracy o 20%, w wyniku czego jego wynagrodzenie brutto zostało zmniejszone z 10000 zł do 8000 zł. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 2079,43 zł (40%*5198,58 zł) wraz z należnymi pracodawcy składkami na ubezpieczenie społeczne, łącznie 2452,27 zł.

Porozumienie jako warunek dofinansowania

Warunki pracy w okresie przestoju oraz obniżonego wymiaru czasu pracy musza być ujęte w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca z organizacjami związkowymi, zakładową organizacja związkową lub przedstawicielami pracowników, jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Porozumienie musi obowiązkowo zawierać następujące elementy:

  • grupy zawodowe (stanowiska) objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
  • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
  • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Na jaki okres przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje na okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w okresie 180 dni od dnia ogłoszenia ustawy tj. do 27 września 2020.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie dofinansowania oraz w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Zbieg ulg COVID-19

Przedsiębiorca otrzyma pomoc w zakresie dofinansowania z wojewódzkiego urzędu pracy, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. W praktyce niemożliwe jest zatem otrzymanie dofinansowania dla tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów jednocześnie z wojewódzkiego oraz z powiatowego urzędu pracy.

Inne rozwiązania zostały przyjęte dla zbiegu dofinansowania do wynagrodzeń oraz zwolnienia w opłacaniu składek ZUS z art. 31zo ustawy.

Przedsiębiorca korzystający z umorzenia ZUS otrzyma dofinansowanie do wynagrodzeń pomniejszone o składki należne pracodawcy oraz pracownikowi.

We wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń VIA – WOMP przedsiębiorca zaznacza w dedykowanym polu zamiar korzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19.

Inne wyłączenia

Dofinansowanie do wynagrodzeń w następstwie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 15595,74 zł.