Kto może otrzymać wsparcie finansowe z PFRON i ile ono wynosi? Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?


7 czerwca 2019 4 min. czytania

Pracodawca, który zatrudnia pracownika posiadającego status osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON. W dzisiejszym wpisie najważniejsze informacje na ten temat.

Dofinansowanie z PFRON

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę może ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą. Na koszty płacy składają się:

 • wynagrodzenie brutto;
 • obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia;
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowo kwota dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika i wynosi odpowiednio:

 • 1 800 zł – gdy pracownik posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 1 125 zł – przy zatrudnieniu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 450 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności pracownika.

Powyższe limity określone zostały dla wymiaru jednego etatu pracownika. Gdy zatrudnienie dotyczy części etatu PFRON wypłaca dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej. Natomiast jeśli pracownik posiadający status osoby niepełnosprawnej zatrudniony jest u kilku pracodawców w wymiarze przekraczajacym ogółem pełen etat dofinansowanie nie może przekroczyć powyższych limitów.
Przykład 
Pan Marcin zatrudnia na pełen etat pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 2250 zł. Koszty płacy Pana Marcina wynoszą 2710,81 zł. Limit kosztów pracy określony dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na poziomie 75% wynosi 2033,71 zł. Pan Marcin może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON w pełnej wysokości 1125 zł.
Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Warunki uzyskania dofinansowania

Aby uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia należy spełnić szereg warunków. Poza wymienionymi dotyczącymi zatrudnienia pracownika na podstawie m.in. umowy o pracę posiadającego status osoby niepełnosprawnej, pracodawca musi wykazać efekt zachęty.
Efekt zachęty jest spełniony gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc. Wyjątkiem jest gdy pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego na wakat zwoniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem m.in. na mocy porozumienia stron czy za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika.
Dodatkowo pracodawca musi spełnić następujące warunki aby otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON:

 • wpłacać wszystkie elementy kosztów pracy w terminie (dopuszczalne jest opóźnienie 14 dni);
 • wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy, w SKOK lub na adres zamieszkania za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 • nie finansować kosztów płacy dotyczących wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych;
 • nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia należy w pierwszej kolejności zarejestrować pracodawcę w PFRON. W tym celu przedsiębiorca powinien wysłać na adres PFRON w wersji papierowej następujące dokumenty:

 • wniosek WN-D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • formularz INF-D-P – Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • INF-OPP – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie;
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej;
 • pełnomocnictwo – gdy przedsiębiorcę reprezentuje inna osoba np. księgowa.

Kolejne wnioski można składać w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODiR. Aby skorzystać z tej możliwości należy zaznaczyć we wniosku rejestracyjnym WN-D opcję “wybieram elektroniczną formę składania wniosków”. Po złożeniu takiego oświadczenia przedsiębiorca otrzyma w formie papierowej identyfikator oraz hasło do SODiR, gdzie już za kolejny okres dofinansowania złoży wniosek elektronicznie.
Wnioski WN-D wraz z informacją INF-D-P oraz INF-OPP należy składać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu