Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018


27 września 2017 3 min. czytania

Kto może otrzymać dodatek za pracę w porze nocnej? Jak go wyliczyć? Ile wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 roku?

Informacje ogólne

Omówienie tematu pracy w porze nocnej i dodatku za nią przedstawione zostało w kodeksie pracy, zatem ma zastosowanie do pracowników – osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Akt prawny stanowi o tym, że pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Limit 8 godzin na dobę, o którym mowa wyżej nie dotyczy:

  1. pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  2. przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018

Zgodnie z  art.1518 § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2100 zł brutto, zatem poniżej przedstawię wysokość dodatku za 1h przepracowaną w porze nocnej w poszczególnych miesiącach.

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Wyliczenie

Wysokość datku za 1 h pracy

Styczeń 168 20% * (2100/168) 2,50 zł
Luty 160 20% * (2100/160) 2,63 zł
Marzec 176 20% * (2100/176) 2,39 zł
Kwiecień 160 20% * (2100/160) 2,63 zł
Maj 160 20% * (2100/160) 2,63 zł
Czerwiec 168 20% * (2100/168) 2,50 zł
Lipiec 176 20% * (2100/176) 2,39 zł
Sierpień 176 20% * (2100/176) 2,39 zł
Wrzesień 160 20% * (2100/160) 2,63 zł
Październik 184 20% * (2100/184) 2,28 zł
Listopad 168 20% * (2100/168) 2,50 zł
Grudzień 152 20% * (2100/152) 2,76 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu