Samochód osobowy nie może przekroczyć 3,5 tony. Jakie jeszcze cechy musi mieć pojazd, aby można go było nazwać samochodem osobowym wg ustawy PIT?


22 stycznia 2019 4 min. czytania

W związku ze zmianami w podatku dochodowym powstała definicja samochodu osobowego. Powyższe związane jest z wprowadzeniem nowych zasad rozliczania kosztów samochodów osobowych na gruncie ustaw o podatku dochodowym. Czym jest samochód osobowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym? Zapraszam do wpisu.

1 stycznia 2019 r. to przełom w rozliczeniu kosztów związanych z samochodami osobowymi. To co od dłuższego czasu było zapowiadane – stało się. Przepisy obowiązujące do 2019 r. ograniczyły koszty podatkowe w zakresie samochodów osobowych. Ograniczenie dotyczy zarówno wydatków eksploatacyjnych jaki i kosztów amortyzacji czy też użytkowania. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się definicja samochodu osobowego. W związku ze zmianami takie doprecyzowanie było niezbędnym elementem. Dotychczas w ustawie o VAT dla jej celów istniała definicja samochodu osobowego.

Definicja samochodu osobowego w PIT

Przede wszystkim należy zauważyć, że samochód osobowy w myśl ustawy PIT, to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
W związku z tym, pojazdy powyższe kwalifikowane są jako samochodowy osobowe. Jednak, ustawa rozszerza tą definicję, poprzez wyłączenia. Samochodem osobowym w myśl ustawy nie są:
a) pojazdy samochodowe mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdy samochodowe, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdy specjalne, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 •  do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

d) pojazdy samochodowe określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.
Definicja samochodu osobowego

Pojazd samochodowy na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o VAT

Przyjrzyjmy się art. 86a ust. 16 ustawy o VAT. Ustawa o VAT w tym przepisie deleguje na Ministra Finansów możliwość ustalenia innych pojazdów nieuznawanych za samochody osobowe. W związku z tym Minister Finansów w 2014 roku wydał dwa rozporządzenia. Pierwsze z nich, z dnia 27 marca 2014 r. mówi o pojazdach samochodowych uznawanych za wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Drugie z dnia 28 maja 2014 r. określa przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Powyższe oznacza, że nie uznaje się za samochody osobowe, samochody pogrzebowe i bankowozy typu A i B. Oczywiście, jeżeli te pojazdy mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.
Drugie rozporządzenie mówi o zwolnieniu z prowadzenie ewidencji przebiegu dla celów VAT. Jednak, to są jak można zauważyć pojazdy, tylko i wyłączenie zwolnione z tego obowiązku. W związku z powyższym należy uznać je dla celów PIT jako samochody osobowe. Do tych pojazdów należą:

 1. pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów,
 2. samochody pogrzebowy z więcej niż jednym rządem siedzeń i o dopuszczalnej masie całkowitej nie wyższej niż 3 tony.  Nawet jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe,
 3. bankowozy z więcej niż jednym rządem siedzeń i o dopuszczalnej masie całkowitej nie wyższej niż 3 tony.  Nawet jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych.

Badanie techniczne dla celów PIT

W znowelizowanej ustawie PIT ustawodawca wskazał, że w przypadku pojazdów o których mowa w lit. a i b (powyżej), stwierdzenie nie klasyfikowania ich do samochodów osobowych, dokonuje  się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.
W ustawie nie znajdziemy jednak wyłączenia, do pojazdów które przeszły już takie badania dla celów VAT. W szczególny sposób należy zwrócić uwagę, że pojazdu wymienione w PIT i VAT są tożsame. W związku z tym, powstaje pytanie w jakim celu wykonywać ponownie takie same badanie? W mojej opinii badania już wykonane dla celów VAT zachowują swoją ważność również dla celów PIT. Jednak takie badanie winni wykonać podatnicy korzystający ze zwolnienie z VAT, czyli podatnicy którzy nie maja takiego badania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu