Amortyzacja pojazdów na nowych zasadach


17 grudnia 2018 4 min. czytania

Od 2019 roku obowiązuje nowy limit amortyzacji pojazdów w wysokości 150.000 zł dla pojazdów osobowych oraz 225.000 zł dla pojazdów elektrycznych. Jak będzie wyglądać amortyzacja pojazdów na nowych zasadach? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Amortyzacja pojazdów na nowych zasadach

Limit amortyzacji pojazdów osobowych

Od nowego roku w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, ulegnie zmianie limit amortyzacji pojazdów osobowych. Obecny limit 20.000 euro zostanie zastąpiony limitem 150.000 zł w przypadku pojazdów osobowych i 30.000 euro limitem 225.000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych.

Pojazd osobowy w ewidencji środków trwałych

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym, w ewidencji należy wykazać środek trwały z określoną wartością początkową. Najczęściej w przypadku nabycia pojazdu, wartością początkową jest wartość stanowiąca cenę nabycia. W praktyce oznacza to, że wartością początkową pojazdu, zakupionego na fakturę będzie:

  • wartość brutto, dla podatników zwolnionych z VAT,
  • dla czynnych podatników VAT, wartość netto jeżeli od nabycia przysługuje pełne odliczenie VAT lub wartość netto + 50% nieodliczonego VAT.

Odpisy amortyzacyjne

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującym po miesiącu, w którym wprowadzono go do ewidencji. Odpisów dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub postawiono składnik w stan likwidacji. Dodatkowo:

„suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;”

Amortyzacja pojazdów na nowych zasadach w praktyce

Przykład 1:

Przedsiębiorca dokonał zakupu pojazdu osobowego „Pojazd 1” o wartości 275 000 zł brutto. Od zakupu przysługuje mu odliczenie 50% VAT, z uwagi, że pojazd będzie wykorzystywany w dysponowaniu mieszanym. Pojazd będzie amortyzowany stawką 20% przez 60 miesięcy.
Wartość początkowa środka trwałego wyniesie: 223 577,24 zł netto + (50% nieodliczonego VAT) 25 711,38 zł = 249 288,62 zł
Roczny odpis amortyzacyjny: 249 288,62 zł * 20% = 49 857,72 zł
Miesięczny odpis amortyzacyjny: 49 857,72 zł / 12 mc-y = 4 154,81 zł
W ewidencji środków trwałych przedsiębiorca będzie wykazywał „Pojazd 1” z wartością początkową 249 288,62 zł oraz z kwotą odpisu amortyzacji za dany miesiąc w wysokości 4 154,81 zł.

Amortyzacja pojazdów na nowych zasadach a KUP

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

„odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;”

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie przepisów określonych w art. 22i – 22ł ustawy o podatku dochodowym. Bez względu na wybraną metodę amortyzację pojazdu, należy stosować ograniczenie w formie ustawowego limitu.

Przykład 1 cd.:

W przypadku zakupionego pojazdu, którego wartość przekracza ustawowy limit 150 000 zł, z odpisu amortyzacyjnego należy wyłączyć część odpisu, która przypada na wartość początkową pojazdu przekraczającą ustawowy limit. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca powinien zaliczyć jedynie część odpisu amortyzacyjnego. Współczynnik w jakim przedsiębiorca ma prawo do rozliczania w kosztach odpisów amortyzacji stanowi stosunek kwoty limitu do wartości pojazdu.
Ustalenie współczynnika do rozliczenia amortyzacji: 150 000 zł / 249 288,63 zł = 0.6017

Amortyzacja pojazdów na nowych zasadach a KUP:

Miesięcznie, do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca ma prawo zaliczyć kwotę: 4 154,81 zł  * 0.6017 = 2499,95 zł
Na postawie współczynnika amortyzacji, przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodu 60 odpisów o wartości 2499,95 zł (60*2499,95 zł = 149997 zł) + ostatni odpis równy 3 zł w miesiącu, w którym następuje zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu