Czym są wydatki na cele mieszkaniowe? Czy jest zamknięty katalog takich wydatków? Czy wydatki takie powinny zostać dokonane wyłącznie w Polsce? Jak należy udokumentować takie wydatki? Odpowiedź na te inne pytania we wpisie.

1. Czym są wydatki na cele mieszkaniowe?

Wydatki na cele mieszkaniowe, to przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki, których dokonanie zwalnia sprzedawcę nieruchomości z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. W jakim terminie należy dokonać takich wydatków?

Wydatki powinny zostać poniesione począwszy od dnia sprzedaży nieruchomości, nie później jednak niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. W związku z tym wydatki na nabycie nieruchomości mieszkalnej poniesione przed dniem sprzedaży zbywanej nieruchomości nie mogą zostać zaliczone do wydatków na własne cele mieszkaniowe.

3. Czy jest zamknięty katalog takich wydatków?

Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe został zamieszczony w art. 21 ust. 25 tej ustawy i stanowi on katalog zamknięty.
wydatki na cele mieszkaniowe

4.  Czy wydatki takie powinny zostać dokonane wyłącznie w Polsce?

Zgodnie z wskazanymi powyżej przepisami wydatki te mogą zostać dokonane na terytorium Polski oraz w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z tymi krajami przewidują możliwość uzyskania przez polskie organy podatkowe informacji podatkowych od organu państwa na terytorium którego poniesiony zostanie wydatek.

5. Jak należy udokumentować takie wydatki?

Wydatki powinny zostać udokumentowane fakturą, umową lub odpowiednim dokumentem administracyjnym potwierdzającym jego poniesienie.

6. Czy w ramach takiego zwolnienia można poczynić wydatki na nieruchomość inną niż mieszkalną?

Wydatkami na cele mieszkaniowe nie są wydatki na nabycie gruntu, czy też np. remont budynku przeznaczonego na cele rekreacyjne. Możliwe jest natomiast skorzystanie z takiej ulgi w przypadku wydatków na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu niemieszkalnego bądź jego części.

7. Czy w ramach tej ulgi można poczynić wydatki na nieruchomość stanowiącą odrębną własność współmałżonka?

Ponoszone wydatki powinny być wydatkami na własne cele mieszkaniowe, wobec tego nieruchomość na którą ponoszone są w ramach powyższej ulgi wydatki powinna stanowić co najmniej współwłasność podatnika. Wydatki na nieruchomość stanowiącą odrębną własność współmałżonka nie mogą zostać rozliczone w ramach analizowanej ulgi.

8. Czy w ramach ulgi można nabyć mieszkanie przeznaczone na wynajem?

Zakup nieruchomości przeznaczonej na wynajem nie jest wydatkiem na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych podatnika, wobec czego zwolnienie nie znajdzie zastosowania w takim przypadku.

9. Czy w ramach ulgi można nabyć nieruchomość stanowiącą działkę rolną?

Wydatek taki będzie mógł zostać rozliczony w ramach powyższej ulgi, jeżeli po zakupie podjęte zostaną działania mające na celu przekształcenie nieruchomości w działkę budowlaną oraz wybudowanie nieruchomości mieszkalnej.

10. W jakim terminie urząd może sprawdzić wydatki na własne cele mieszkaniowe?

Sposób wydatkowania środków pieniężnych w przypadku skorzystania z analizowanej ulgi organ podatkowy może skontrolować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Przykładowo, jeżeli nieruchomość została sprzedana w roku 2014, organ podatkowy może skontrolować wydatki w terminie do 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli od końca 2015 r. W konsekwencji ostatnim dniem na skontrolowanie będzie 31 grudnia 2020 r.

11. Czy korzystając z tej ulgi należy złożyć zeznanie podatkowe?

Pomimo tego, że w związku z poniesieniem wydatków na własne cele mieszkaniowe podatnik nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży nieruchomości powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-39.
Na formularzu tym w poz. 25 należy wpisać kwotę przeznaczoną na własne cele mieszkaniowe.

12. Co należy zrobić, jeżeli środki nie zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe?

W przypadku, jeżeli środki ze sprzedaży nieruchomości nie zostaną wydatkowane w przewidzianym w ustawie terminie na własne cele mieszkaniowe podatnik powinien niezwłocznie po upływie tego terminu złożyć korektę deklaracji PIT-39. W terminie tym powinien również wpłacić podatek wraz odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia zapłaty podatku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu