Czym są aktywa i pasywa


18 lutego 2019 2 min. czytania

Prowadząc pełną księgowość na dzień bilansowy należy przygotować zestawienie aktywów i pasywów, nazywane bilansem. Czym są aktywa i pasywa i jaka jest ich definicja?

Spis treści

Aktywa

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost jednoznacznej definicji aktywów, natomiast definiuje jej poszczególne rodzaje. W najprostszy sposób można powiedzieć, że aktywa to wszystkie składniki majątku, kontrolowane przez przedsiębiorstwa, przedstawione w ujęciu wartościowym.
W Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR/MSSF) aktywa zostały zdefiniowane jako:

„Zasób kontrolowany przez jednostkę w wyniku zdarzeń z przeszłości, z których według przewidywań jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne.”

Podział aktywów

Podstawowym kryterium podziału aktywów jest stopień płynność. Czyli czas, w jakim jednostka może przekształcić aktywa w środki pieniężne. W większości stosowanych na świecie Standardów Rachunkowości w bilansie, aktywa są wykazywane zgodnie z tzw. zasadą „wzrastającej płynności”. Zasada wzrastające płynności oznacza podział od najmniej do najbardziej płynnych.
Zgodnie z tą zasadą aktywa dzielimy na aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

Aktywa trwałe

Przede wszystkim, to składniki przeznaczone na potrzeby jednostki, kompletne i zdatne do użytku, które zapewnią jednostce korzyści przez okres dłuższy niż rok. Dzielimy je na:

 • Wartości niematerialne i prawne;
 • Rzeczowe aktywa trwałe;
 • Należności długoterminowe;
 • Inwestycje długoterminowe;
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe

To grupa składników majątku, które zostaną zużyte, sprzedane lub w inny sposób wykorzystane w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego. Dzielimy je na:

 • Zapasy;
 • Należności krótkoterminowe;
 • Inwestycje krótkoterminowe;
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

aktywa i pasywa
Do aktywów zaliczamy także, należne wpłaty na kapitał podstawowy.

Pasywa

Informacji na temat źródła finansowania Aktywów odzwierciedlają Pasywa. W uproszczeniu można powiedzieć, że pasywa, w precyzyjny sposób wskazują w jaki sposób zostały sfinansowane aktywa. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, pasywa przedstawiamy zgodnie ze stopniem wymagalności w podziale na kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitał obcy).

Podział pasywów

Podział pasywów uzależniony jest od „źródeł” z jakich zostały sfinansowane aktywa. Pasywa dzielimy na kapitały własne i kapitały obce.

Kapitał własny

 • Kapitał podstawowy;
 • Udziały własne;
 • Kapitał zapasowy;
 • Kapitał z aktualizacji wyceny;
 • Pozostałe kapitały rezerwowe;
 • Zysk / strata z lat ubiegłych;
 • Zysk / strata netto;
 • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego;

Kapitał obcy

 • Rezerwy na zobowiązania;
 • Zobowiązania długoterminowe;
 • Zobowiązania krótkoterminowe;
 • Rezerwy na zobowiązania;
 • Rozliczenia międzyokresowe.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu