Czym jest polityka rachunkowości


1 kwietnia 2019 3 min. czytania

Jednym z pierwszych obowiązków po rejestracji spółki w KRS jest określenie zasad polityki rachunkowości. Czym jest polityka rachunkowości i co zawiera?
Od 2019 roku obowiązuje preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 (z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f), podatek wynosi:

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dodatkowo zaostrzenie polityki fiskalnej, która ukierunkowana jest na osoby osiągające wyższe dochody powoduje wzrost zainteresowania prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.. Kolejnym atutem, dzięki któremu widzimy wzrost zainteresowania spółkami kapitałowymi są uproszczenia w rachunkowości. Jak wcześniej zaznaczyłem jednym z pierwszych obowiązków jest stworzenie zasad jakie będą obowiązywały w danej jednostce.

Czym jest polityka rachunkowości?

Definicja polityki rachunkowości została określona w ustawie o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt. 11. Przez zasady polityki rachunkowości rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. W tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W związku z tym, można powiedzieć, że polityka rachunkowości zawiera zbiór zasad dotyczących stosowania lub wyboru uproszczeń określonych w obowiązujących aktach prawnych.
Przede wszystkim warto dodać, że polityka rachunkowości jest dokumentem, który jeżeli zajdzie taka potrzeba, na bieżąco może być aktualizowany oraz rozwijany. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację polityki rachunkowości. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady  rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości. Natomiast w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, mogą stosować MSR.
polityka rachunkowości

Co zawiera polityka rachunkowości?

W polityce rachunkowości, kierownik jednostki zawiera jedynie zasady odnoszące się do czynności, dla których ustawa o rachunkowości daje prawo wyboru lub daje uproszczenie dla danej czynności. Sam dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej w języku polskim. Podstawowe elementy z jakich powinna składać się polityka rachunkowości zostały określone w art. 10 ustawy o rachunkowości. W szczególności polityka rachunkowości powinna zawierać:

 • określenie roku obrotowego oraz wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych;
 • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
  • zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • wykazu ksiąg rachunkowych,
  • opisu systemu przetwarzania danych,

W przypadku prowadzenia ksiąg handlowych przy użyciu komputera:

  • wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
  • systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu