Karta Praw Podatnika ma być zbiorem podstawowych praw podatników oraz obowiązki po stronie organów podatkowych.  Dodatkowo Karta Praw Podatnika ma ułatwić odnalezienie podstaw prawnych dla ochrony własnych interesów.

Karta Praw Podatnika

Jak wskazano w preambule projektu ustawy:

„Mając na względzie rolę podatków w demokratycznym państwie prawnym i uznając, że państwo i samorząd terytorialny są zobowiązane do dbałości o prawa podmiotów, które umożliwiają ich działanie, ponosząc ciężary i świadczenia publiczne, w tym w szczególności podatki, stanowi się Kartę Praw Podatnika. Celem Karty jest zapewnienie należytej ochrony praw podatników, w tym poprzez odpowiednie wyważenie interesu publicznego i prywatnego w prawie podatkowym oraz podniesienie świadomości społecznej praw podatnika”

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że owa karta nie będzie zbiorem nowych praw z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy. Będzie to zbiór obecnie obowiązujących praw podatników, którym odpowiadają obowiązki instytucji podatkowych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w praktyce dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy z braku wiedzy lub niemożliwości wskazania konkretnego przepisu osłabiają swoją „ochronę podatkową”. Bardzo często też, przedsiębiorcy są zniechęceni szukaniem informacji na temat przysługujących im praw w danej sprawie. Karta jako dokument w formie krótkiej ustawy, ułatwi odnalezienie i powołanie się na przepisy dla ochrony własnych praw.
Celem Karty Praw Podatnika jest podniesienie świadomości podatników w zakresie przysługującym im praw. W praktyce zmiany w polskim prawie podatkowym, często mogą godzić w interes podatników. Wprowadzenie karty umocni pozycję podatników przy czynnościach postępowania podatkowego, kontroli podatkowe lub celno-skarbowej. KPP ma być napisana prostym i jasnym językiem. Dzięki temu  podatnicy, którzy nie korzystają z usług profesjonalnych byli świadomi praw i obowiązków przedsiębiorcy oraz urzędu. Do podstawowych prawa jakie miała by zagwarantować ustawa należą prawa do:

  • dobrego prawodawstwa podatkowego;
  • zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych;
  • domniemania rzetelności i dobrej wiary;
  • kontroli przestrzegania praw podatnika;
  • prywatności;
  • naprawienia szkody.

Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie sejmu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu