Czy sprzedaż incydentalna może uczynić ze sprzedawcy podatnika VAT?


10 lipca 2018 3 min. czytania

Podatnik, który korzysta z zwolnienia podmiotowego, jest zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik VAT po przekroczeniu limitu 200.000 sprzedaży. Czy jednorazowa sprzedaż incydentalna może uczynić ze sprzedawcy podatnika VAT?
Czy sprzedaż incydentalna może uczynić ze sprzedawcy podatnika VAT_
Przedsiębiorca w myśl ustawy o podatku od towarów i usług może być czynnym podatnikiem VAT lub może korzystać z zwolnienia podmiotowego, przedmiotowego lub podmiotowo-przedmiotowego. Rodzaje zwolnień z VAT opisaliśmy w tym artykule.

Czym jest sprzedaż incydentalna

Wspólnota mieszkaniową, chcąc rozwiać wątpliwości w zakresie obowiązku rejestracji do VAT wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W wniosku zaprezentowała zdarzenie, polegające na odsprzedaży części gruntu budowlanego na rzecz miasta. Środki z sprzedaży miały zostać przeznaczone na fundusz remontowy oraz poprawę otoczenia budynku należącego do wspólnoty. Jako podmiot wspólnota nie prowadziła działalności gospodarczej i korzystała z zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym, wspólnota wystąpiła zadała pytanie:

„(…) czy Wspólnota Mieszkaniowa sprzedając prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej działki działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?”

Zdaniem wspólnoty, wspólnota nie działała w charakterze podatnika VAT, a sama transakcja to sprzedaż incydentalna, a co za tym idzie nie jest zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT czynny. Na potwierdzenie swojego stanowiska, wspólnota powołała się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 22.06.2010r. nr ITPP1/443-353/10/DM

Stanowisko Organu Podatkowego

Organ Podatkowy nie zgodził się z zdaniem wspólnoty. Jak wskazał w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej, wspólnota jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może posiadać podmiotowość podatkową. Dodatkowo sprzedaż części gruntów, należy traktować jako dostawę towarów lub świadczenie usług. Według organu, wspólnota działała w imieniu własnym i na własną rzecz, a co za tym idzie działała w charakterze podatnika.
Dodatkowo wspólnota nie mogła skorzystać z zwolnienia podmiotowego. Jak wskazano w wydanej indywidualnej interpretacji, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d, zwolnienia podmiotowego, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych. Wspólnota nie zgodziła się z przedstawionym stanowiskiem i zaskarżyła wydaną indywidualną interpretację podatkową.

Rozstrzygnięcie przez WSA wyrok prawomocny

Spór rozstrzygną WSA w Olsztynie sygnatura sprawy I SA/Ol 51/15. WSA przyznał rację wspólnocie, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„(…) W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że ustawodawca krajowy przy redakcji art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT pominął okoliczności, że transakcje sprzedaży nieruchomości jako majątku prywatnego osoby fizycznej mogą być zarówno przedmiotem działalności gospodarczej jak i czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, że dokonując jednorazowej, incydentalnej sprzedaży Wspólnota Mieszkaniowa, nie działała w charakterze podatnika. Działania takie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. W związku z czym w takiej sytuacji sprzedaż gruntu należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W świetle powyższych ustaleń faktycznych i rozważań prawnych w rozpoznawanej sprawie Organ błędnie uznał, że sprzedaż zabudowanej działki gruntu odbywa się w ramach działalności gospodarczej. Skarżąca nie prowadzi działalności gospodarczej. Planowana sprzedaż zabudowanej działki gruntu dokonywana jest w ramach majątku prywatnego i jest dokonywana w ramach zwykłego wykonywania prawa własności.”

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu