W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jesteś zobowiązany do sporządzania wielu sprawozdań, druków, deklaracji. Jedną z nich jest kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług. Co to jest DNU-K i kto musi sporządzać to sprawozdanie? Jak je wypełnić i gdzie złożyć?

Co to jest DNU-K?

DNU-K jest sprawozdaniem, w którym wykazuje się transakcje dotyczące międzynarodowych usług: zarówno świadczone dla kontrahentów z innych krajów, jak i usługi od nich zakupione. Czy zatem zakupienie usługi lub jej świadczenie dla kontrahenta spoza kraju oznacza, że ten obowiązek dotyczy także Ciebie?

Zanim jednak przejdziemy do rozważania dotyczącego obowiązku sprawozdawczego, terminów, formy sporządzania DNU-K, konieczne jest ustalenie znaczenia pewnych pojęć, które będą się pojawiać w dalszej części artykułu.

Kto jest rezydentem?

Rezydentami są:

 1. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoby prawne mające siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, przy czym jeśli ich pobyt na terytorium innego kraju jest dłuższy niż rok – stają się nierezydentami (z wyjątkiem studentów studiujących za granicą, pacjentów leczących się za granicą, personel organizacji międzynarodowych czy też załogi statków morskich, lotniczych, stacji kosmicznych itp.)
 2. znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
 3. polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Kto jest nierezydentem?

Nierezydentami są:

 1. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami Polski oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, przy czym jeśli ich pobyt na terytorium kraju jest dłuższy niż rok stają się oni rezydentami (z wyjątkiem studentów zagranicznych, pacjentów (obcokrajowców), personel organizacji międzynarodowych czy też załogi statków morskich, lotniczych, stacji kosmicznych itp.),
 2. znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
 3. obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Jak rozumieć usługę w wymianie międzynarodowej?

Jest to taka usługa, w której jeden z kontrahentów, będących stroną transakcji (dostarczenia/nabycia usługi) ma swoją siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce, natomiast drugi z nich ma swoją siedzibę/miejsce zamieszkania poza granicą Polski, jest organizacją międzynarodową lub jednostką dyplomatyczną (ambasadą, konsulatem)obcego państwa.

W ustalaniu faktu wystąpienia usługi w wymianie międzynarodowej nie ma znaczenia miejsce świadczenia usługi, a jedynie fakt zawarcia transakcji pomiędzy rezydentem, a nierezydentem. Także w sytuacji kiedy usługi są świadczone wewnątrz grupy kapitałowej, należy je wykazać w DNU-K.

Kiedy DNU-K jest obowiązkowym sprawozdaniem?

Sporządzenie sprawozdania jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy:

 1. wartość przychodów z tytułu świadczenia usług wykazanych w części A załącznika nr 1 do sprawozdania na rzecz nierezydentów jest równa lub przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 800.000 zł (link do załącznika nr 1) lub
 2. wartość rozchodów w tytułu zakupionych od nierezydentów usług wykazanych w części A załącznika nr 1 do sprawozdania była równa lub przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 1 000 000 zł.

Jeśli choć jeden z powyższych warunków został spełniony, oznacza to, że sprawozdanie należy obowiązkowo sporządzić i przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprzedaż usług poza granice UE 

Przekroczenie limitu, a obowiązek składania sprawozdań

W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z wyżej wymienionych limitów w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy obowiązek przekazywania sprawozdania DNU-K będzie dotyczył wszystkich kwartałów bieżącego roku sprawozdawczego, niezależnie od wartości transakcji uzyskanych w tych kwartałach.

Dodatkowo jeśli przekroczony zostanie przynajmniej jeden z wyżej wymienionych limitów w ciągu trwania danego roku sprawozdawczego wówczas obowiązek przekazywania sprawozdania DNU-K dotyczy zarówno bieżącego kwartału, jak również poprzednich.

W jaki sposób przekazuje się DNU-K?

Sprawozdanie należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. W razie wystąpienia problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Statystycznym w Kielcach.

Możliwość przekazania sprawozdania w formie papierowej mają tylko ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 osób.

Termin składania sprawozdania

Sprawozdanie kwartalne DNU-K należy złożyć do 20-go dnia miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy sprawozdanie, np. do 20 kwietnia za I kwartał. Jeśli termin składania sprawozdania przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem obowiązującym jest następny dzień roboczy.

Przykład

Przedsiębiorca świadczy usługi prawnicze. W miesiącu maju 2017 roku wartość przychodów z tytułu usług świadczonych dla osób niebędących rezydentami przekroczyła wartość 800.000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazania sprawozdania DNU-K za I i II kwartał w terminie do 20-go lipca, za III kwartał w terminie do 20-go października i za IV kwartał 2017 roku w terminie do 20 stycznia 2018 roku. W tej sytuacji również w 2018 roku wystąpi konieczność składania sprawozdań DNU-K za wszystkie kwartały, nawet jeśli w 2018 roku w ogóle nie będzie świadczył usług międzynarodowych lub nie zostanie przekroczony limit przychodów w wysokości 800.000 zł lub rozchodów w wysokości 1.000.000 zł.

Człowiek i znaki zapytania

Korekta sprawozdania DNU-K

Jeśli po złożeniu sprawozdania DNU-K wykryjesz w nim błąd, w takiej sytuacji powinieneś złożyć korektę. Sprawozdanie korygujące składa się w formie papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W korekcie należy uwzględnić wszystkie transakcje dla danego kwartału, także te które były wykazane poprawnie w pierwotnym formularzu.

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wykazywane w DNU-K, które otrzymasz po zamknięciu danego kwartału, a które go dotyczą, nie ma obowiązku składania korekty sprawozdania. Należy je uwzględnić w sprawozdaniu za bieżący okres sprawozdawczy.

Przykład

W marcu 2017 r. polski przedsiębiorca świadczył usługę architektoniczną na rzecz przedsiębiorstwa będącego nierezydentem. W dniu 10 kwietnia 2017 roku przedsiębiorca złożył DNU-K za I kwartał 2017 roku. W dniu 15 kwietnia 2017 roku wystawił fakturę za wykonaną w marcu usługę.

Mimo tego, że usługa świadczona była w I kwartale, to nie ma konieczności korygowania sprawozdania za I kwartał. Należy ją wykazać w sprawozdaniu DNU-K za kwartał II, ponieważ wtedy została wystawiona faktura.

Konstrukcja sprawozdania DNU-K

Sprawozdanie jest podzielone na dwie części:

 1. w dziale 1 wykazuje się usługi świadczone dla nierezydentów,
 2. w dziale 2 wykazuje się usługi nabyte od nierezydentów.

Wartości transakcji powinny być wykazane w walucie PLN, w zaokrągleniu do pełnych złotych, bez podatku VAT. Kwoty być zgodne z danymi zawartymi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów rezydenta. Wartości powinny dotyczyć tylko kwartału, za jaki sporządzane jest sprawozdanie. Nie wykazuje się wartości narastająco od początku roku.

Jeśli świadczone są usługi tego samego rodzaju dla różnych nierezydentów z tego samego kraju, powinny być one wykazane łącznie w jednym wierszu.

Jeśli ma miejsce procedura refakturowania, to transakcje powinny być wykazane w kodzie właściwym dla refakturowanej transakcji, np. refaktura za usługę kurierską powinna zostać wykazana jako usługa kurierska.

W przypadku wystąpienia kompensaty z kontrahentem zagranicznym transakcje należy wykazać w pełnej wartości.

Jak zaksięgować faktury z Google AdWords i Facebook?

Sposób wypełniania DNU-K

W kolumnie 1 należy wskazać kod usługi, zgodnie ze szczegółowym opisem usług objętych sprawozdawczością na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/index.htm.

W kolumnie 2 wpisuje się symbol państwa, do którego dostarczono lub od którego zakupiono usługę, zgodnie z symbolami zawartymi w załączniku nr 2 do sprawozdania DNU-K.

W kolumnie 3 należy wpisać wartość usługi w zaokrągleniu do pełnych złotych, bez VAT.

Przykład

Polski przedsiębiorca w 2016 roku przekroczył limit 1.000.000 zł rozchodów z tytułu zakupionych od nierezydentów usług.

W związku z tym, że w poprzednim przekroczył jeden z dwóch limitów, w roku 2017 spoczywa na nim obowiązek sporządzania sprawozdań DNU-K za każdy kwartał.

W I kwartale 2017 roku przedsiębiorca nie świadczył usług dla nierezydentów, ani też ich nie zakupował. Dopiero w miesiącu kwietniu 2017 roku zakupił usługi budowlane od kontrahenta posiadającego siedzibę firmy w Czechach. W kwietniu również otrzymał fakturę dokumentującą zakupioną usługę na kwotę 1250,68 zł netto. Usługa była świadczona na terenie Polski.

Za I kwartał 2017 roku przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć sprawozdanie DNU-K, w którym na pytanie nr 1 „Czy jednostka dostarczała usługi nierezydentom w trakcie … kwartału 2017 r.?” oraz pytanie nr 2 „Czy jednostka nabywała usługi od nierezydentów w trakcie … kwartału 2017 r.?” powinien udzielić odpowiedzi „NIE”.

W sprawozdaniu za II kwartał w dziale 2. Usługi nabyte od nierezydentów przedsiębiorca powinien wykazać transakcję wpisując w kolumnie 1 kod usługi 251, w kolumnie 2 wykazując symbol kraju: CZ, a w kolumnie 3 wpisując wartość 1251 zł.

DNU-R czy DNU-K?

Sprawozdanie dotyczące międzynarodowej wymiany usług dostępne jest w dwóch wariantach: rocznym (DNU-R) i kwartalnym (DNU-K). Zakres przedmiotowy w obydwu przypadkach jest taki sam. Różnica dotyczy jedynie w okresu za jaki sprawozdanie jest składane.

Przedsiębiorstwo jest informowane o powstaniu kwartalnego lub rocznego obowiązku sprawozdawczego pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Wzór formularza wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/DNU-K.pdf

Sporządzenie sprawozdania możesz zlecić swojemu księgowemu!

Jeśli jesteś klientem Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego i otrzymałeś wezwanie do sporządzenia i przekazania sprawozdania DNU-K, to możesz przekazać takie zlecenie swojemu księgowemu. Koszt sporządzenia DNU-K wynosi 50 zł netto.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.