Charakterystyka aktywów


25 lutego 2019 4 min. czytania

Podstawowa charakterystyka aktywów, dzieli majątek jednostki z rzeczowego punktu widzenia na majątek trwały i obrotowy. Co zawierają i jak należy szeregować aktywa? Zapraszam do artykułu

Charakterystyka aktywów

Składniki majątku zaliczane do aktywów uszeregowane są według ich stopnia płynności. Natomiast płynność oznacza czas w jakim dany składnik majątku zostanie zamieniony na gotówkę, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych operacji gospodarczych. W pierwszej kolejności, jednostki wykazują aktywa trwałe, których cykl obrotowy w jednostce jest dłuższy niż jeden rok. Kolejną główną pozycją bilansu, po stronie aktywów są aktywa obrotowe, których płynność jest krótsza niż rok obrotowy.
Zaliczenie składniku majątku do aktywów jest możliwe po spełnieniu wszystkich następujących warunków:

 • w pierwszej kolejności, przedsiębiorstwo musi sprawować kontrolę nad danym składnikiem, który powstał w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych np. wniesienie składniku aportem, zakup, sfinansowanie z dotacji, oraz jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych korzyści z danego aktywa (posiada tytuł prawny);
 • przedsiębiorstwo w wiarygodny sposób może określić wartość danego składnika;
 • składnik zasobów dostarczy jednostce w przyszłości korzyści ekonomicznych;

Charakterystyka aktywów trwałych

Aktywa trwałe dzielimy na:

 • Wartości niematerialne i prawne, przez które rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • licencje, koncesje, autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne;
  • wiedzę know-how;
  • patenty, znaki towarowe, prawa do wynalazków oraz wzorów;

W przypadku WNiP oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych;

 • Rzeczowe aktywa trwałe przy użyciu, których jednostka realizuje działalność operacyjną o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku. W skład, których wchodzą:
  • Środki trwałe, do których zaliczamy:
   • grunty;
   • budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
   • urządzenia techniczne i maszyny;
   • środki transportu;
   • inne środki trwałe
  • środki trwałe w budowie;
  • zaliczki na środki trwałe;
 • Należności długoterminowe są to należności, które są wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, czyli te, które charakteryzują się okresem spłaty dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Dzielimy je na należności od jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek. Do należności długoterminowych zaliczamy, m.in. należności:
  • finansowe;
  • publicznoprawne;
  • od pracowników;
  • finansowe;
  • warunkowe.
 • Inwestycje długoterminowe, do których zaliczamy;
  • inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,
  • długoterminowe aktywa finansowe,
  • inne inwestycje długoterminowe.
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, czyli rozliczenia, które trwają dłużej niż rok, liczone od dnia bilansowego, do których zaliczamy:
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • inne rozliczenia międzyokresowe.

Charakterystyka aktywów

Charakterystyka aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe dzielimy na:

 • Zapasy, które mają postać materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby, zaliczamy do nich:
  • materiały,
  • półprodukty, produkty w toku i produkty gotowe,
  • towary,
  • zaliczki na dostawy.
 • Należności krótkoterminowe, które są należnościami wymagalnymi w okresie nie przekraczającym 1 roku od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe, podobnie jak należności długoterminowe można podzielić na należności od jednostek powiązanych oraz jednostek pozostałych. Do należności krótkoterminowych zalicza się, należności:
  • z tytułu dostaw i usług,
  • dochodzone na drodze sądowej,
  • publicznoprawne,
  • i inne, do których zaliczamy np. należności od pracowników.
 • Inwestycje krótkoterminowe, czyli aktywa finansowe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w na przykład formie odsetek lub dywidend. Inwestycje krótkoterminowe są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia. Inwestycję krótkoterminowe możemy podzielić na:
  • krótkoterminowe aktywa finansowe,
  • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
  • inne inwestycje krótkoterminowe,
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, to „koszty”, których aktywowanie kończy się w ciągu roku od dnia bilansowego. Możemy do nich zaliczyć:
  • zapłacone z „góry” odsetki, pozostające do rozliczenia w ciągu roku obrotowego,
  • jednorazowo zapłacone podatki,
  • koszty trwających prac rozwojowych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu