Bitcoin a PIT – jak sporządzić zeznanie roczne?


12 marca 2018 4 min. czytania

W ostatnim roku transakcje związane z bitcoinem oraz innymi kryptowalutami cieszyły się dużym zainteresowaniem, w dzisiejszym artykule warto zapoznać się z tematem bitcoin a PIT – jak sporządzić rozliczenie roczne z uwzględnieniem transakcji z kryptowalutami?
bitcoin a PIT

Bitcoin a PIT – jak sporządzić zeznanie roczne?

Bitcoin oraz inne kryptowaluty mogą zostać nabyte na jednej z wielu giełd internetowych lub mogą zostać wydobyte przy zastosowaniu tzw.”koparek do kryptowalut”. Na samym początku warto zaznaczyć, że kryptowaluty były przedmiotem różnych indywidualnych często odmiennych interpretacji podatkowych. Brak uregulowania tych transakcji w ustawie o podatku dochodowym może przysporzyć problemów w sporządzaniu zeznania rocznego. Obowiązki związane z rozliczeniem rocznym przychodów związanych z kryptowalutami będzie uzależnione od tego czy transakcje zostały dokonane przez osobę fizyczną, która nie posiada działalności gospodarczej lub przez osobę fizyczną dokonującą transakcji w zakresie swojej działalności. Czym jest bitcoin może się dowiedzieć z tego artykułu.
Baza informacji od inFakt o bitcoinach i rozliczaniu podatku z obrotu kryptowalutami

Bitcoin a PIT poza działalnością gospodarczą

Osoby fizyczne za, których zaliczki na podatek dochodowy wynikający z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych rozliczają płatnicy składek są zobowiązane do złożenia po zakończonym roku podatkowym deklaracji PIT-37. Jest to najbardziej powszechna deklaracja, którą podatnik sporządza w oparciu o przesłany przez płatnika druk PIT-11. Natomiast w przypadku gdy podatnicy w roku podatkowym otrzymywali również przychody ze sprzedaży kryptowalut będą miały obowiązek dokonania rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36 ujmując oddzielnie przychody np. z umowy o pracę oraz przychody związane z handlem wirtualną walutą.
Uwzględnienie przychodów z kryptowalut w zeznaniu rocznym będzie uzależnione od momentu powstania obowiązku podatkowego. Dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za moment obowiązku podatkowego związanego z spekulacją na giełdach, uważa się dzień w którym bitcoin lub inna kryptowaluta została zamieniona na walutę fiducjarną (tradycyjną). Przychody z handlu kryptowalutami będą stanowiły przychody z  prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo warto zaznaczyć, że dla transakcji związanych z wirtualną walutą nie będą miały zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów związane z przeniesieniem praw autorskich.

Przykład 1

Osoba fizyczna za kwotę 3000 zł nabyła 0.1 BTC. Na koniec grudnia wartość bitcoin wzrosła 3 krotnie przez co zgromadzone środki (0.1 BTC) obecnie są warte 9 000 zł. Z uwagi, że w roku 2017 nie dokonano zamiany bitcoin na walutę rzeczywistą, nie powstał obowiązek podatkowy.

Przykład 2

W grudniu osoba fizyczna z powyższego przykładu dokonała sprzedaż połowy zgromadzonych środków. Na ostatni dzień grudnia na rachunku bitcoin pozostało 0.05 BTC oraz dokonano wypłaty 4 500 zł. W deklaracji PIT-36 w części D.1 wiersz 7 w polu 74, osoba fizyczna powinna ująć przychód ze sprzedaży kryptowalut. W polu 75 powinna wykazać 50% poniesionych kosztów na nabycia kryptowaluty (1500 zł), dochód do opodatkowania wyniesie 3000 zł. Dodatkowo w deklaracji za rok podatkowy, w którym osoba fizyczna dokona sprzedaży pozostałej części bitcoina, będzie miała prawo do odliczenia pozostałej części wydatków poniesionych na nabycie kryptowaluty.

Bitcoin a PIT w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca rozliczający handel kryptowalutami w działalności powinien posiadać  kod PKD 64.19.Z. Transakcje związane z kryptowalutami w ramach tej działalności nie będą także stanowiły odrębnego źródła przychodów. Uzyskany przychód przedsiębiorca opodatkowuje na podstawie wybranej formy opodatkowania działalności. W przypadku obrotu kryptowalutami przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (18% / 32%) lub podatkiem liniowym (19%). W odróżnieniu do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu, wydatków związanych z nabyciem kryptowalut, o ile zostały prawidłowo udokumentowane.
Rozliczając przychody z działalności gospodarczej, przedsiębiorca wypełnia informacja o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B) następnie w zależności od wybranej formy opodatkowania dokonuje wypełnienia deklaracji PIT-36 w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych lub PIT-36L rozliczając się podatkiem liniowym.
Zapraszam także do zapoznania się z materiałem video związanym z rozliczaniem kryptowalut.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu