Amortyzacja składników majątków otrzymanych nieodpłatnie


18 lipca 2018 3 min. czytania

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy, którzy otrzymali środek trwały w formie nieodpłatnej nie mieli prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od tych składników do kosztów uzyskania przychodu. Jak obecnie regulowana jest amortyzacja składników majątków otrzymanych nieodpłatnie. Zapraszam do zapoznania się z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym.

amortyzacja składników

Amortyzacja składników majątku otrzymanych nieodpłatnie

Zmiany w amortyzacji środków trwałych od początku 2018 zostały opisane w tym artykule. W praktyce przedsiębiorca, nie miał prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Otrzymane środki wykorzystywane w działalności, przedsiębiorca był zobowiązany wykazywać w ewidencji środków trwałych.

Zmiany ustawy o podatku dochodowym

Na posiedzeniu nr. 64 w dniu 15 czerwca 2018 roku Sejm przyjął poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od 19 lipca 2018 roku między innymi, zostaną złagodzone przepisy dotyczące prawa zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od składników otrzymanych nieodpłatnie do kosztów uzyskania przychodu.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu z art. 23 ust 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,
b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania;
Dodatkowo do art. 23 ustawy o podatku dochodowym dodano ustęp 9 w brzmieniu:

„9. Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.”

Oznacza to, że ograniczenia dotyczące amortyzacji nie mają zastosowania do składników otrzymanych w drodze spadku oraz przepisy nie dotycząc składników otrzymanych w formie darowizny, które były już przez darczyńcę amortyzowane. Dodatkowo odnośnie składników, które były amortyzowane, będzie miała zastosowanie zasada kontynuacji amortyzacji.
Warto zaznaczyć, że ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 4. precyzuje, że przepisy:
„(…) art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a i ust. 9 (…) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r”
Ustawę o zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym można pobrać tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu