Jakie adres podaje się przy rejestracji firmy w CEiDG? Który z nich musi obowiązkowo znaleźć się na fakturze?


18 maja 2018 3 min. czytania

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca określa adres siedziby działalności. W praktyce, bardzo często okazuje się, że adres siedziby nie jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności. Czy jeżeli adres  wykonywania działalności jest taki sam jak adres korespondencyjny, to czy przedsiębiorca może się nim posługiwać na wystawianych i otrzymywanych fakturach?

Wystawianie faktur

Ustawa o VAT precyzuje definicją podatnika, zgodnie z art. 15 ust 1, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat działalności. Czynny podatnik VAT jest zobowiązany zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
Elementy jakie powinna zawierać faktura określa ustawa o VAT w art. 106e. Jaki adres na fakturze powinien zamieszczać podatnik, który prowadzi działalność poza miejscem siedziby działalności?

Adres korespondencyjny na fakturze

W wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.151.2018.1.KK z dnia 20 kwietnia 2018 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozwiał wątpliwości podatnika dotyczące adresu jaki powinien zostać umieszczony na fakturze. Jak zaznaczył Dyrektor KIS, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Natomiast sam zapis nie określa, czy podatnik na fakturze jest zobowiązany lub może stosować adres siedziby działalności, adres korespondencyjny czy też adres miejsca wykonywania działalności.
Dyrektor Krajowej informacji skarbowej zaznaczył, że na mocy art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, wpisowi do CEIDG podlegają:

  • adres do doręczeń przedsiębiorcy;
  • adresy pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza;
  • adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

Dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju. Przedsiębiorca ma więc obowiązek wykazać wszystkie adresy związane z działalnością gospodarczą w zgłoszeniu lub poprzez aktualizację CEIDG-1. Natomiast na fakturze:

” skoro przepisy nie precyzują jaki adres należy wskazać na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności”

Reasumując, przedsiębiorca zgodnie z zasadą ogólną, na fakturze powinien umieszczać dane siedziby działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku gdy, działalność prowadzona jest w innym miejscu niż siedziba działalności a dane miejsce zostało wskazane w zgłoszeniu wówczas podatnik na fakturze powinien wskazać adres głównego miejsca prowadzenia działalności.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu