Kto ma prawo do urlopu na żądanie? Kiedy należy go zgłosić? W jakim wymiarze przysługuje? Czy niewykorzystane dni przechodzą na rok kolejny? Pytań jest wiele. W tym wpisie przedstawiam odpowiedzi na najczęstszych 15 pytań o urlop na żądanie.

15 pytań o urlop na żądanie

1. Kto ma prawo do urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorcy, czy osoby prowadzące działalności z mocy prawa nie mają zagwarantowanego takiego przywileju.

2.W jakim wymiarze przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni w skali roku kalendarzowego. Może być wykorzystany dowolnie np. jednorazowo lub po jednym dniu.

3. Kiedy należy go zgłosić?

Pracownik ma obowiązek zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I PK 128/06, wskazał, że wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu i przed rozpoczęciem pracy, ale jednocześnie w takich jeszcze godzinach, w których pracodawca poprzez osoby uprawnione może takiego urlopu udzielić, nawet jeżeli praca wykonywana jest całodobowo (….)

4.Jaki jest wzór wniosku o urlop na żądanie?

Wniosek powinien być złożony w formie przyjętej u danego pracodawcy – papierowo, mailowo, za pomocą dedykowanego programu. Jeśli chodzi o papierowy dokument, to można go znaleźć tutaj.

5. Czy niewykorzystane dni przechodzą na rok kolejny?

Nie, niewykorzystany w danym roku urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy jako urlop na żądanie. W następnym roku staje się on zwykłym urlopem zaległym.

6.Czy jeśli nie mam prawa do urlopu wypoczynkowego, mogę zgłosić urlop na żądanie?

Nie. Urlop na żądanie udzielany jest puli urlopu wypoczynkowego, zatem jeśli pracownik nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, to nie ma też prawa do urlopu na żądanie.

7. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Jak wskazują przepisy, pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu na żądanie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy np. nieobecność pracownika spowoduje, że zakład pracy nie będzie mógł funkcjonować pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu.

8. Czy w czasie wypowiedzenia można zgłosić urlop na żądanie?

Tak, w czasie wypowiedzenie można skorzystać z urlopu zgłaszanego bez wcześniejszego uprzedzenia.
Urlop na żądanie

9. Czy wykorzystane dni urlopowe należy wpisać w świadectwie pracy?

Tak, informacje o wykorzystanych w danym roku dniach NŻ należy wpisać w świadectwie pracy. Liczba dni urlopu, która może zostać wykorzystana w tym trybie w każdym roku kalendarzowym, jest taka sama. Zatem w sytuacji, gdy pracownik zmienia pracę, kolejny pracodawca musi mieć informacje o wykorzystanych już dniach na żądanie. Należy też pamiętać, że w przypadku tego urlopu zasada proporcjonalności nie ma zastosowania.

10.Czy biorąc urlop na żądanie trzeba podać jego przyczynę?

Nie, przepisy nie nakładają takiego obowiązku.

11. Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop na żądanie?

Za czas urlopu na żądanie przysługuje wynagrodzenie urlopowe.

12. Ile wynosi urlop na żądanie osoby zatrudnionej na część etatu?

Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni niezależnie od wymiaru etatu, czy też systemu czasu pracy, w którym został pracownik zatrudniony.

13. Czy pracownik musi skorzystać z urlopu na żądanie?

Nie, jest to jedynie przywilej – nie obowiązek pracownika.

14. Czy przy umowie o pracę na czas określony mogę zawnioskować o ten urlop?

Tak, jeśli dany pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Okres na który została zawarta umowa nie ma znaczenia.

15.Gdzie należy przechowywać wnioski urlopowe?

Pracodawca powinien wnioski urlopowe przechowywać odrębnie dla każdego pracownika. Dokumenty te nie powinny znajdować się w aktach osobowych.