Urlop jest przywilejem pracownika. Jak zawnioskować o urlop wypoczynkowy? W jakim czasie? Jak wygląda wniosek o urlop? Czy pracodawca może się na urlop nie zgodzić i w jakiej sytuacji? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Jak zawnioskować o urlop wypoczynkowy?

Przepisy kodeksu pracy określają, że pracownik, aby otrzymać urlop musi o niego zawnioskować. Konieczna jest także akceptacja tego wniosku przez pracodawcę. Wskazuje na to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt I PKN 99/98.

Pracownik nie może sam sobie udzielić urlopu, a samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego nie może być również traktowane jako uzgodnienie terminu i wymiaru urlopu.

Pracownik może pracodawcy złożyć wniosek urlopowy elektronicznie – jeśli taka metoda jest dozwolona u pracodawcy lub w formie papierowego dokumentu – zamieszczam przykładowy wzór (dokument edytowalny, dokument do wydruku)

Kiedy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

Przepisy nie określają, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Trzeba mieć na względzie to, że podczas naszej nieobecności zakład pracy powinien funkcjonować bez przeszkód.
W większych zakładach pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub jeśli jej nie ma.
Jak zawnioskować o urlop wypoczynkowy

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Tak, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi powodami leżącymi po stronie pracodawcy np. spowoduje to „paraliż” w zakładzie pracy lub wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę i pracodawca nie będzie mógł przeorganizować pracy firmy.

Czy pracownik może anulować wniosek?

Cofnięcie wniosku urlopowego jest jak najbardziej możliwe. Należy jednak mieć na to zgodę pracodawcy. Może też wystąpić taka sytuacja, że pracownik będzie chciał przerwać urlop i wrócić do pracy, ale jest to możliwe po akceptacji pracodawcy.

Czy urlop można przesunąć?

Tak. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Gdzie umieścić wniosek urlopowy pracownika?

Przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej w § 6. pkt 2 określają, że pracodawca powinien prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą m. in. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że wnioski urlopowe nie powinny znaleźć się w aktach osobowych pracownika.
Pracodawca jest obowiązywać wnioski urlopowe przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.