Czy trzeba składać wniosek o urlop bezpłatny? Na ile dni można korzystać z tego rodzaju urlopu?

Aneta Socha-Jaworska

Kto może skorzystać z urlopu na żądanie? Jakie musi spełnić warunki? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu? Jak w tym czasie wygląda kwestia opłacania składek ZUS? W tym wpisie przedstawiam 11 najważniejszych rzeczy o urlopie bezpłatnym.

11 najważniejszych rzeczy o urlopie bezpłatnym

1.W jaki sposób uzyskać urlop bezpłatny?

Aby uzyskać ten urlop trzeba pracodawcy złożyć wniosek. Należy pamiętać, że pracodawca ma prawo odmówić takiego urlopu pracownikowi bez podawania przyczyny. Udzielenie takiego wolnego, zależy od dobrej woli pracodawcy.

2.Na jaki okres można udzielić urlopu bezpłatnego?

Przepisy tego nie określają. Pracownik we wniosku określa ten okres, a pracodawca się do tego odnosi – akceptuje lub odmawia.

3.Czy z urlopu bezpłatnego pracownik może zostać odwołany?

Tak. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

4.Czy pracownik we wniosku musi podać powód skorzystania z tego rozwiązania?

Nie, przepisy nie nakładają na pracownika takiego obowiązku. Pracodawca także nie powinien o tą kwestię dopytywać.

5.Czy w czasie urlopu bezpłatnego można zwolnić pracownika?

W czasie przybywania na urlopie bezpłatnym nie można zwolnić pracownika, wyjątkiem jest sytuacja ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

6.Czy za okres urlopu bezpłatnego wypłacane jest wynagrodzenie?

Nie, nie jest świadczona praca, zatem nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia.
11 najważniejszych rzeczy o urlopie bezpłatnym

7.Czy pracodawca w czasie mojej nieobecności opłaca za mnie składki ZUS?

Nie. Nie jest wypłacane wynagrodzenie, zatem nie ma podstaw do naliczenia składek ZUS. Nie są opłacane składki ani społeczne, ani zdrowotna. Osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym może zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

8.Czy pracodawca może udzielić mi urlopu bezpłatnego, abym pracował dla innej firmy?

Tak. Jak wskazują przepisy, za zgodą pracownika – wyrażoną na piśmie – pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

9.Czy w czasie urlopu bezpłatnego mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Nie, bo urlop bezpłatny to zawieszenie stosunku pracy, a nie jego rozwiązanie. Podczas jego trwania nie można zgłosić się do urzędu pracy i zarejestrować jako osoba bezrobotna, nawet tylko w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

10.Czy okres tego urlopu wlicza się do okresu, od którego zależą świadczenia i uprawnienia pracownicze?

Nie. Przykładowo za czas urlopu bezpłatnego nie jest naliczany urlop wypoczynkowy. Osoba która w danym roku będzie miałaby prawo do 26 dni urlopu i będzie przebywać 6 miesięcy na urlopie bezpłatnym, będzie miała prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego.

11. Czy możliwy jest powrót pracownika do pracy przed terminem wskazanym we wniosku?

Tak. Może to wynikać z inicjatywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik może powrócić wcześniej do pracy, ale musi odbyć się to za zgodą pracodawcy. Z drugiej strony pracodawca może wyrazić chęć przywrócenia pracownika przed terminem upływu urlopu i w tej sytuacji wymagana jest zgoda pracownika.