10 pytań o kasy fiskalne online


24 maja 2019 5 min. czytania

Od maja tego roku wprowadzono wiele rewolucyjnych zmian dotyczących funkcjonowania kas fiskalnych w Polsce. Zapraszam do zapoznania się z najistotniejszymi informacjami w tym temacie.

1. Co jeśli nie jest możliwe przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas?

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzającymi kasy online podatnik ma obowiązek zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. W sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od podatnika zapewnienie połączenie nie jest możliwe ustawodawca wprowadził odstępstwa od tego obowiązku. Gdy podatnik nie ma możliwości uzyskania połączenia:

 • czasowo – jest zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz zapewnić połączenie niezwłocznie po ustaniu przejściowej przyczyny braku połączenia;
 • trwale – jest zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych z kas online w odstępach czasowych.

2.Czy możliwy będzie najem kasy online przez podatnika?

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła rozwiązanie pozwalające na prowadzenie ewidencji sprzedaży kas rejestrujących na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze. Wynajmem będą objęte tylko kasy online. Nie będzie możliwości najmu kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.
Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

3. Czy przysługuje ulga na kasę online?

Wysokość ulgi na kasę nie ulega zmianie – jest to 90% ceny zakupu (bez VAT) nie więcej niż 700 zł. Ulga przysługuje gdy zakup kasy online nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przypadku branż wrażliwych został określony w art. 145 b ust. 3.  Jest to 1 stycznia 2020, 1 lipca 2020 lub 1 stycznia 2021 w zależności od branży, w której działa podatnik.

4. Czy podatnik, który nie ma obowiązku posiadania kasy online może skorzystać z ulgi na kasę?

Ulga na zakup kasy przysługuje także podatnikowi, u którego nie powstał obowiązek posiadania kasy, a który dobrowolnie rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online. Dodatkowym warunkiem otrzymania ulgi jest aby podatnik nie stosował dotychczas żadnej kasy rejestrującej zarówno online jak i z papierowym czy elektronicznym zapisem kopii.

5. Czy będą kary za brak przeglądu technicznego kasy?

Nowe przepisy o kasach wprowadziły karę pieniężną w wysokości 300 zł za brak obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Kara będzie nakładana na podatnika w formie decyzji. Podatnik będzie zobowiązany uiścić karę w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Przepisy o karze dotyczą zarówno kas online jak i z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

6. Czy podatnik działający w branży tzw. wrażliwej będzie zobowiązany do wymiany wszystkich kas rejestrujących?

Obowiązek wymiany kasy na kasę online będzie dotyczył tylko kas wykorzystywanych w prowadzeniu działalności w branżach wrażliwych określonych w art. 145b ust. 1 ustawy. W uzasadnieniu do projektu czytamy:
„Jeżeli zatem podatnik w ramach szeroko prowadzonej działalności gospodarczej posiada kilka kas rejestrujących, z których np. na dwóch z nich jest prowadzona ewidencja sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych wyżej (w art. 145b ust. 1), to obowiązek wymiany kas na kasy on-line będzie dotyczył tylko tych dwóch kas rejestrujących.”

7.W jaki sposób weryfikowane będzie dopełnienie obowiązku przeglądu technicznego kasy online?

Podatnik zobowiązany jest poddawać kasy rejestrujące obowiązkowym przeglądom technicznym wynikającym z odrębnych przepisów. Wykonanie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie:

 • wpisu w książce kasy oraz
 • zapisu daty dokonania przeglądu w Centralnym Repozytorium Kas (jako zapis w rejestrze zdarzeń).

8. Jakie będą dodatkowe obowiązki dla podmiotów prowadzących serwis kas rejestrujących?

Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika,
 • numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz
 • datę dokonania przeglądu.

9.Jakie będą dodatkowe obowiązki dla podatnika?

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących zobowiązuje podatnika do zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej (przed rozpoczęciem jej prowadzenia) z informacją o zasadach ewidencji obejmującą:

 • podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz
 • skutki ich nieprzestrzegania.

Osoba prowadząca ewidencję składa – przed rozpoczęciem jej prowadzenia – podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
Osoba która rozpoczęła prowadzenie ewidencji sprzedaży przez 01 maja 2019 składa oświadczenie do 31 maja 2019.

10. Czy podatnik musi zwracać ulgę w przypadku gdy zobowiązany jest wymienić kasę „starego” typu na kasę online?

Podatnik zobligowany do wymiany kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasę online nie ma obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej wcześniej ulgi. Dotyczy to podatników z branż tzw. wrażliwych zobowiązanych do wymiany kas w określonych przepisami terminach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu