Трудовий договір в Польщі. Що це мені дає? Що повинен містити?


18 marca 2022 13 min. czytania

Трудовий договір забезпечує найбільшу стабільність трудової діяльності працівника. Однак перед укладенням договору з роботодавцем слід ознайомитися зі своїми правами та обов’язками, які випливають з цієї форми працевлаштування. Також варто знати, як виглядає типовий трудовий договір. Завдяки цим знанням ви уникнете неприємних наслідків, які можуть виникнути у разі впровадження невигідних для працівника положень у договорі.

Трудовий договір. Основна інформація.

Трудовий договір укладається на підставі письмових згод працівника та роботодавця, які є сторонами договору. Договір підтверджує обов’язок працівника виконувати певний вид роботи для роботодавця у визначеному ним місці та часі. У свою чергу роботодавець зобов’язується наймати працівника за винагороду. Права та обов’язки, що випливають з цих трудових відносин, виникають переважно з положень Кодексу праці (який захищає права працівника та роботодавця) та правил внутрішнього розпорядку на робочих місцях (однак вони повинні відповідати закону та Кодексу праці).Трудовий договір має бути укладений у письмовій формі, що гарантує безпеку для обох сторін. Однак, якщо він був укладений усно чи іншим чином, це не обов’язково означає, що він не є дійсним. Важливо, щоб не пізніше дня початку роботи було складено письмове підтвердження умов трудових відносин (сторони договору, умови найму, вид договору).

Кодекс праці розрізняє 3 види трудових договорів, які можуть укладатись між працівником та роботодавцем. Це договір на невизначений термін, на певний термін а також на випробувальний термін. 

Які елементи має містити трудовий договір?

У трудовому договорі повинні бути зазначені, перш за все, сторони договору, вид договору, дата укладення, а також умови оплати та роботи.

Умови оплати та роботи повинні містити наступні положення:

 • вид роботи.
 • місце виконання роботи.
 • оплата роботи, згідно з видом роботи, з зазначення складових оплати.
 • робочі години.
 • термін початку роботи.

Для того, щоб трудовий договір був дійсним, вирішальне значення має визначення виду виконуваної роботи – без цього елемента він неможливий.

Важко припустити, що сторони домовилися про конкретну роботу, невідому на момент укладення договору. Інші положення договору не мають такого важливого значення для його дійсності. Їх відсутність може призвести – у разі виникнення сумнівів або суперечок – до необхідності доповнити договір на основі аналізу намірів сторін при укладенні договору. 

Якщо ж не зазначено робочі години, то вважається що працівник повинен працювати повний робочий день, навіть якщо робота не передбачена на повний час. Також варто зазначити, що якщо заробітна плата не зазначена в договорі, або ж зазначена нижча ніж мінімальна, то за законом працівник має право на мінімальну заробітну плату згідно з чинним законодавством (це оголошується публічно кожного року).

Які положення не допускається у трудовому договорі ?

Роботодавцю заборонено розміщувати будь-які положення, що суперечать Кодексу праці. До таких належать положення щодо:

 • обмеження батьківських прав (навіть тимчасово)
 • визначення меншої кількості днів відпустки, відпустки для догляду за дитиною, тощо.
 • скорочення терміну попередження про звільнення
 • застосування штрафних санкцій за розірвання договору
 • відсутність оплати праці в ситуації простою закладу праці
 • конфіденційність заробітної плати
 • незаконні положення про неконкуренцію
 • згода на розірвання договору в разі вагітності

Розірвання трудового договору

Як виглядає розірвання трудового договору ? Це залежить насамперед від виду трудового договору, оскільки цей факт пов’язаний з мінімальними термінами попередження про розірвання, що зазначені в Кодексі праці.

Трудовий договір можна розірвати різними способами:

 • за домовленістю сторін
 • з урахуванням терміну попередження про розірвання договору
 • після закінчення терміну, на який був укладений договір

Термін попередження про розірвання при договорі на невизначений термін, а також на певний термін залежить від стажу роботи у даного роботодавця і становить:

 • 2 тижні – якщо стаж роботи становить менше 6 місяців
 • 1 місяць – якщо стаж роботи становить від 6 місяців до 3 років
 • 3 місяці – якщо стаж роботи становить понад 3 роки

Термін попередження про розірвання при договорі на випробувальний термін становить:

 • 3 робочі дні – для договору з терміном меншим ніж 2 тижні
 • 1 тиждень – для договору з терміном понад 2 тижні
 • 2 тижні – для договору з терміном понад 3 місяці

Процедура звільнення розпочинається з першого календарного дня місяця, наступного за місяцем в якому працівник подав заяву про звільнення. Отже, поточний місяць має закінчитися, а період попередження починається з початком нового місяця.

Чи потрібен дозвіл на роботу іноземцям?

Іноземці, які бажають працювати на території Польщі, як правило, повинні мати дозвіл на роботу, виданий відповідним воєводством. Однак положення трудового законодавства передбачають численні винятки з цього правила. Це включає громадянство країни-члена Європейського Союзу, Європейської економічної зони. Звільняються також іноземці, які мають статус біженця, дозвіл на постійне проживання або статус довгострокового резидента Європейського Союзу, а також іноземці, яким надано додатковий захист.


tłumaczenie:

Umowa o pracę w Polsce. Co mi daje? Co powinna zawierać?

Umowa o pracę zapewnia największą stabilność zatrudnienia dla pracownika. Jednak zanim podpiszesz umowę z pracodawcą, powinieneś poznać swoje prawa i obowiązki, które wynikają z tej formy zatrudnienia. Warto także wiedzieć, jak wygląda wzór umowy o pracę. Dzięki tej wiedzy unikniesz przykrych konsekwencji, które mogą się pojawić w przypadku wdrożenia niekorzystnych dla pracownika postanowień w umowie. 

Umowa o pracę. Podstawowe informacje

Umowa o pracę polega na złożeniu zgodnych oświadczeń przez pracownika i pracodawcę, będącymi stronami tej umowy. Umowa potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania konkretnego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Uprawnienia i obowiązki wynikające z tego stosunku pracy wynikają głównie z przepisów Kodeksu Pracy (który chroni prawa pracownika i pracodawcy) oraz wewnętrznych regulaminów w zakładach pracy (te muszą być jednak zgodne z prawem i Kodeksem Pracy).

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie, co daje bezpieczeństwo obu stronom. Jeśli jednak zawarto ją ustnie lub w innej formie, nie oznacza to z góry jej nieważności. Ważne, żeby najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, sporządzić pisemne potwierdzenie dotyczące postanowień stosunku pracy (stron umowy, warunków zatrudnienia, rodzaju umowy). 

W Kodeksie Pracy wyróżniono 3 rodzaje umów o pracę, które mogą być zawarte między pracownikiem a pracodawcą. Są to umowy: na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny.

Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę powinna określać przede wszystkim strony umowy, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy, a także warunki płacy i pracy. 

Warunki płacy i pracy zawierać następujące postanowienia:

 • rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem elementów składających się na wynagrodzenie;
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy.

Aby umowa o pracę była ważna, kluczowe jest określenie rodzaju wykonywanej pracy – bez tego elementu nie dojdzie ona do skutku. Trudno bowiem przyjąć, że strony uzgodniły świadczenie określonej pracy, nieznanej im w chwili zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy nie mają takiego znaczenia dla jej ważności. Ich brak może spowodować – w razie wystąpienia wątpliwości lub sporu – konieczność uzupełnienia postanowień umowy na podstawie analizy zamiaru stron przy zawieraniu umowy. 

Jeśli natomiast nie zawarto wymiaru czasu pracy, z góry uznaje się, że pracownik pracował na pełen etat, nawet jeśli świadczył pracę w niepełnym czasie pracy. Warto wiedzieć, że jeśli nie podano w umowie wynagrodzenia lub podano wynagrodzenie mniejsze niż płaca minimalna, to na mocy przepisów pracownikowi przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Czyli nie możesz otrzymać mniej niż wynagrodzenie minimalne (każdego roku jest ogłaszane publicznie, ile ono wynosi).

Jakie postanowienia są niedozwolone w umowie o pracę?

Zabrania się umieszczania przez pracodawcę postanowień, które są sprzeczne z przepisami Kodeksu Pracy. 

Są to m.in. postanowienia dotyczące:

 • ograniczenie uprawnień rodzicielskich (nawet okresowo),
 • ustalenie mniejszej liczby dni urlopu wypoczynkowego, rodzicielskiego, wychowawczego niż wymiar kodeksowy,
 • skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • stosowanie kar za wypowiedzenie umowy,
 • brak wynagrodzenia w sytuacji, gdy zakład pracy ma przestój,
 • poufność wynagrodzenia,
 • niedozwolone zapisy dotyczące zakazu konkurencji,
 • zgoda na rozwiązanie umowy w razie ciąży.

Rozwiązanie umowy o pracę

Jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę? Ta zależy przede wszystkim od rodzaju umowy o pracę, gdyż z tym faktem Kodeks Pracy wiąże minimalne okresy wypowiedzenia.

Umowę o pracę można rozwiązać na różne sposoby, np.:

 • na mocy porozumienia stron,
 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • po upływie czasu, na który została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy o pracę na czas określony zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie – dla stażu pracy krótszego niż 6 miesięcy.
 • 1 miesiąc – dla stażu pracy od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 3 miesiące – dla staży pracy wynoszącego co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze – dla umowy zawartej na dłużej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień – dla umowy zawartej na co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie – dla umowy zawartej na 3 miesiące.

Procedura wypowiedzenia następuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył wypowiedzenie. Czyli musi się zakończyć bieżący miesiąc, a okres wypowiedzenia rozpoczyna się ze startem nowego miesiąca. 

Czy cudzoziemcy muszą mieć zezwolenie na pracę?

Cudzoziemcy, którzy chcą pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni mieć, co do zasady zezwolenie na pracę wydane od właściwego wojewody. Jednakże przepisy prawa pracy określają liczne wyjątki od tej zasady. Jest to między innymi obywatelstwo w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zwolnieni są także obcokrajowcy posiadający status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także cudzoziemcy, którym nadano ochronę uzupełniającą.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu