Zwolnienie z kasy fiskalnej – 2017


17 października 2016 5 min. czytania

Jest już projekt rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kasy fiskalnej na rok 2017. Czy zmieni się limit zwolnienia podmiotowego? Jak będzie wyglądać sytuacja ze zwolnieniami przedmiotowymi? Niektórzy podatnicy będą mieli też nowe obowiązki – jakie?

We wcześniejszym artykule pisałam o tym, jak wygląda sytuacja do końca 2016 r. Pod znakiem zapytania była kwestia zwolnień na 2017 rok. Teraz mamy projekt rozporządzenia, które prawdopodobnie będzie obowiązywał w 2017 r.

Projekt rozporządzenia stanowi oczywiście wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2017 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie. Jednak wszystko wskazuje na to, iż tak się nie stanie.

Nowe zwolnienie przedmiotowe

Katalog zwolnień określonych w załączniku nie ulegnie dużym zmianom. W projekcie proponuje się wprowadzenie kolejnego zwolnienia – dla usług opieki medycznej (np. usługi rehabilitacyjne) oraz usług masażu, wykonywanych osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie to dotyczyłoby osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Wprowadzenie tego tytułu jest uzasadnione brakiem na rynku technicznych rozwiązań pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przez osoby niewidome (dodano poz. 51 w załączniku do rozporządzenia).

Możliwość wyboru

Podmioty świadczące usługi wynajmu i zarządzanie nieruchomościami będą prawdopodobnie miały możliwość wyboru opcji, która pozwoli im na skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Mianowicie w przypadku takiego przedsiębiorcy spełniony będzie musiał być jeden z warunków :

  • świadczenie usług w całości zostało udokumentowane fakturą,
  • lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

zwolnienie z kasy fiskalnej

Uzupełnienie zapisów

Nowe rozporządzenie nakłada na dwie grupy podatników nowy obowiązek, upoważnienia banku lub SKOK do przekazywania informacji organom podatkowym. Poniżej przedstawiam dokładne warunki, jakie najprawdopodobniej będą musiały być spełnione przez danych przedsiębiorców.

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym

Osoba dokonująca sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), aby móc skorzystać ze zwolnienie z kasy w 2017 roku będzie prawdopodobnie musiała :

  • w całości otrzymywać zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • najpóźniej przed dniem wykonania tych czynności upoważnić, co najmniej do końca 2017 r., bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Inne świadczenie usług

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlegać będzie zwolnieniu z kasy fiskalnej, gdy:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • najpóźniej przed dniem wykonania tych czynności podatnik upoważni na okres co najmniej do końca 2017 r., bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie dla banku

W przypadku świadczenia innych usług oraz dostawy towarów w systemie wysyłkowym, przedsiębiorcy który w 2017 roku chce skorzystać ze zwolnienia będą prawdopodobnie musieli do dnia 31 grudnia 2016 r. upoważnić bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której podatnik jest członkiem, prowadzący rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Upoważnienie ma obowiązywać co najmniej do końca 2017 roku i sporządzać się go będzie w dwóch egzemplarzach, z których z których jeden otrzyma bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa, drugi przekazany będzie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Jeśli podatnik nie złoży takiego upoważnienia, to zgodnie z projektem od dnia 1 stycznia 2017 r. ze zwolnienia skorzystać nie będzie mógł.

W uzasadnieniu do projektu wskazano na to, iż w razie potrzeby bank lub SKOK będzie przekazywał dokładne informacje organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej. Ma to ułatwić sprawdzanie, czy dany podatnik wywiązuje się z zobowiązań podatkowych.

Zwolnienie podmiotowe

Kwota limitu 20 000 zł zostanie prawdopodobnie utrzymana także w 2017 r. Oczywiście, jeśli podatnik rozpocznie działalność w trakcie roku, to próg pozwalający na zwolnienie z kasy fiskalnej przelicza się proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem kryterium wysokościowe zapewne nie ulegnie zmianie.

W projekcie zaproponowano dodanie kolejnej grupy mogącej skorzystać ze zwolnienia podmiotowego – jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu