Zwolnienia z kasy fiskalnej – czy przestaną obowiązywać?


25 sierpnia 2016 3 min. czytania

Rozporządzenie określające zwolnienie z kasy fiskalnej obowiązuje do końca 2016. Do tej pory Minister Finansów podawał zakres zwolnień co dwa lata. Co przeniesie 2017 jeszcze nie wiadomo, ale warto mieć świadomość tego, jakie zwolnienia mogą przestać obowiązywać.

Zasadą jest, że w przypadku sprzedaży na rzecz rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych należy stosować kasę fiskalną – zostało to określone w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Natomiast ustawodawca w art. 111 ust. 8 wyżej wymienionego aktu prawnego określił, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku stosowania kasy fiskalnej oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia. Takie też rozporządzenie z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obecnie obowiązuje.

W omawianym rozporządzeniu określono dwa typy zwolnień :

 • podmiotowe – ze względu na limit sprzedaży,
 • przedmiotowe – ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży.

Zwolnienie podmiotowe

Na podstawie § 3. ust. 1. rozporządzenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, po spełnieniu odpowiednich warunków może do końca 2016 roku korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu 20 000 zł w skali roku. Czy to zwolnienie zostanie usunięte, albo może zostanie ustalona inna kwota limitu – czas pokaże jakie będą ustalenia w tym zakresie. Faktem jest, że to zwolnienie na pewno obowiązuje do końca tego roku i podatnicy mogą jeszcze z niego korzystać.

Podatnicy, którzy chcą jeszcze z tego przywileju skorzystać muszą mieć na względzie wyłączenia, które są określone w § 4. rozporządzenia.

zwolnienia z kasy fiskalnej

Zwolnienie przedmiotowe

W załączniku do rozporządzenia zostały podane czynności, które obecnie podlegają zwolnieniu. Są to między innymi :

 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • czynności notarialne,
 • dostawa nieruchomości,
 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W § 2. ust. 1 rozporządzenia także wskazano, że zwolnienia w takim kształcie obowiązują do końca 2016 roku.

Warto zauważyć, że z czasem liczba podatników, którzy mogą korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej maleje, można się spodziewać że tendencja ta będzie się utrzymywać.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu