Jakie mogą być powody do zwolnienia dyscyplinarnego?


21 czerwca 2019 2 min. czytania

Rozwiązanie umowy o pracę regulowane jest bezpośrednio przez kodeks pracy. Tzw. zwolnienie dyscyplinarne jest jedną z form rozwiązania umowy. W jakich okolicznościach i w jakim trybie pracodawca może zastosować zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenie stosując zwolnienie dyscyplinarne. Jest to rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym „z dnia na dzień”. Można go zastosować jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach określonych w Art. 52 kodeksu pracy.

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Naruszenie podstawowych obowiązków

Ustawodawca celowo nie wymienia katalogu podstawowych obowiązków pracowniczych. Przez co pracodawca sam powinien określić podstawowe obowiązki, które mogą być różne dla różnych zawodów lub konkretnych pracowników z uwagi na powierzoną pracę.

Popełnienie przestępstwa

Należy zaznaczyć, że pracownik musi popełnić czyn zabroniony, społecznie niebezpieczny lub szkodliwy zdefiniowany oraz karalny na mocy kodeksu karnego. Przestępstwo powinno zostać popełnione w czasie trwania pracy i uniemożliwiać dalsze zatrudnienie na danym stanowisku.

Utrata uprawnień

Dyscyplinarka z powodu utraty uprawnień jest możliwa w przypadku, gdy pracownik utraci uprawnienia konieczne do wykonywania okresowego zawodu oraz ten fakt zostanie stwierdzony przez uprawniony do tego organ.
Rozwiązanie umowy w trybie Art. 52 § 1 jest możliwe w ściśle określonym czasie. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie później niż po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Zgodnie z:

Art. 52 § 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu