Kto nie opłaca podatku od czynności cywilnoprawnych? Czym różni się zwolnienie bezwarunkowe od warunkowego?


24 lutego 2018 3 min. czytania

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje w art. 8 katalog zwolnień podmiotowych obejmujących wskazane w tym przepisie strony czynności cywilnoprawnych. Jakie to są podmioty?

zwolnienie podmiotowe

Zwolnienia podmiotowe w PCC

Zgodnie z przepisami ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych podmiotami zwolnionymi z podatku są:

 1. państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. jednostki samorządu terytorialnego;
 4. Skarb Państwa;
 5. osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu;
 6. Agencję Rezerw Materiałowych.

Wymienione zwolnienia podmiotowe można podzielić na zwolnienia o charakterze bezwarunkowym oraz na zwolninia o charakterze warunkowym. 

Zwolnienia podmiotowe o charakterze bezwarunkowym 

Ustawodawca wskazała na trzy podmioty, które bezwarunkowo są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych i są to:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Skarb Państwa oraz,
 3. Agencja Rezerw Materiałowych.

Wymienione podmioty korzystają ze zwolnienie z podatku bez względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej której są stroną.

Zwolnienia podmiotowe o charakterze warunkowym

Pozostałe trzy zwolnienia podmiotowe mają charakter warunkowy, co oznacza, że wskazane podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia jedynie na zasadach określonych w przepisach np. osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dnia 30 lipca 2007 r. (znak IV-5307/2/IN/IS/07/MM) wskazał, że ustawodawca nie określił rodzaju potrzeb własnych podatnika, dla których możliwe jest zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku. W związku z tym należy stwierdzić, że bezpodstawne jest uznanie że ww. czynność nie może korzystać ze zwolnienia od podatku z tego powodu, że zakupiony samochód podatnik będzie również wykorzystywać do prowadzenia osobiście działalności gospodarczej.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu