Zwolnienia dla osób młodych zakładających działalność


3 lutego 2018 4 min. czytania

Jak miałoby wyglądać zwolnienia dla osób młodych zakładających działalność? Jakie inne uregulowania zawiera projekt ustawy?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje zwolnienia osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie ukończyły 24 lat z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ. Przepisy określone w projekcie miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Zwolnienia dla osób młodych zakładających działalność

Zwolnienia dla osób młodych zakładających działalność

Proponowane zmiany określają, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie podlegałyby obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, do ukończenia 24 lat. Osoby te mogłyby być objęte ubezpieczeniami emerytalnemu i rentowym dobrowolnie, na swój wniosek. Oznacza to, że istniałaby opcja zwolnienia z opłacania składek, ale oczywiście przedsiębiorca mógłby też zgłosić się do ubezpieczeń samodzielnie i ponosić ciężar tych opłat.

Relacja – działalność gospodarcza, umowa o pracę 

Proponuje się także wprowadzenie pewnego ułatwienia dla pracodawców zatrudniających pracowników poniżej 24 roku życia. Mianowicie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe pracowników, którzy nie ukończyli 24 lat oraz prowadziły nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, stanowiłaby kwota minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta byłaby niezależna od kwoty wynagrodzenia pracownika. Co więcej składki te byłyby finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu.

Warto zaznaczyć, że okresy prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zaliczane byłyby do okresu prowadzenia działalności, o którym mowa wyżej.

Takie rozwiązanie oznaczałoby wyższą kwotę do wypłaty dla pracownika, gdyż z jego wynagrodzenia potrącana byłaby tylko składka zdrowotna. Dla pracodawcy także zatrudnienie byłoby korzystne, gdyż całkowity koszt pracodawcy nieznacznie byłby wyższy od kwoty brutto. Pracodawca opłacałby za pracownika w tej sytuacji FP i FGŚP.

Mały ZUS dla osób młodych

Ogólnie mały ZUS po spełnieniu warunków byłby opcją także dla osób poniżej 24 roku życia. Ustawodawca dodatkowo zastrzegł, że okres 24 miesięcy kalendarzowych w przypadku osób korzystających ze zwolnienia z opłacania składek, i kontynuujących prowadzenie działalności byłby liczony od dnia ukończenia 24. roku życia.

Przykładowo osoba która ukończyłaby 24 rż. w dniu 15 sierpnia 2018, spełniająca warunki do korzystania z małego ZUS, opłacała by preferencyjne składki ZUS do sierpnia 2020 roku.

Ubezpieczenie zdrowotne

Proponuje się określić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, do ukończenia przez te osoby 24. roku życia, w kwocie równej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązywałaby od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Co więcej składka ta byłaby wyliczana przez ZUS, który byłby płatnikiem tej składki za przedsiębiorcę. ZUS na finansowanie tych składek otrzymywałby dotacje z budżetu państwa.

Powyższe proponowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Przepisy miałyby zastosowanie do osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Cel zmian

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu proponowana zmiana ma na celu:

  • zachęcenie osób w wieku do 24 lat do otwierania swoich działalności gospodarczych,
  • zwiększenie młodym ludziom możliwości eksperymentowania, testowania własnych pomysłów,
  • zwiększenie aktywności zawodowej młodych osób,
  • obniżenie wysokiego bezrobocia wśród młodych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu