Jak rezydencja podatkowa ma się do druku DNU-K? Gdzie się składa ten formularz?


15 marca 2018 3 min. czytania

Czym jest oraz kto jest zobowiązany do składania deklaracji DNU-K? Jak należy wypełnić sprawozdanie i do jakiego urzędu należy je złożyć?

DNU-K

Czym jest sprawozdanie DNU-K?

Symbolem DNU-K oznaczone jest kwartale sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług. Zobowiązanym do wypełnienia sprawozdania kwartalnego są wszyscy rezydenci danego kraju, którzy dostarczają lub nabywają usługi w określonych limitach. Warto więc wyjaśnić definicję rezydenta podatkowego.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, za polskiego rezydenta uważa się osobę fizyczną posiadającej na terytorium Polski miejsce zamieszkania, osobę prawną, która posiada siedzibę w Polsce oraz inne podmioty posiadające w Polsce siedzibę, które posiadają zdolność zaciągania zobowiązań o nabywania praw we własnym imieniu. Określenie rezydencji jest ważne dla określenia ograniczonego lub nieograniczonego obowiązku podatkowego.
Polski przedsiębiorca, jest rezydentem Polski i podlega pod nieograniczony obowiązek podatkowy co oznacza, że podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów. Obowiązek sprawozdawczy DNU-K będzie się więc tyczył polskich przedsiębiorców, którzy dokonują świadczenia usług lub nabycia usług od kontrahentów zagranicznych.

Kto jest zobowiązany do wypełniania DNU-K?

Jeżeli w ciągu roku podatkowego:

  • przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku 1 do DNU-K na rzecz nierezydenta polskiego, były równe lub przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 800 tys zł lub,
  • rozchody z tytułu nabywania ww. usług od nierezydentów polskich były równe lub przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 1 mln. zł,

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia oraz złożenia sprawozdania kwartalnego DNU-K za wszystkie kwartały bieżącego roku sprawozdawczego w przypadku przekroczenia jednego z progów w roku poprzedzającym. Natomiast w przypadku przekroczenia jednego z progów w ciągu trwania danego roku podatkowego, przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania DNU-K za bieżący kwartał oraz wszystkie poprzednie kwartały danego roku podatkowego.
Główny Urząd Statystyczny informuje przedsiębiorstwo o powstaniu kwartalnego obowiązku sprawozdawczego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wypełnione sprawozdanie kwartalne DNU-K dotyczące danego kwartału należy złożyć do 20 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po upływie kwartału sprawozdawczego. Przedsiębiorstwo zatrudniające do 5 osób ma prawo przesyłać sprawozdanie w wersji papierowej, kierowane do GUS w Kielcach. Jeżeli 20 dnia miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do następnego dnia roboczego.
Wypełniony formularz DNU-K należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. Przedsiębiorca, który popełnił błąd wypełniając sprawozdanie kwartalne jest zobowiązany do przesłania papierowej korekty sprawozdania na adres US w Kielcach.  Z aktualnym formularzem można zapoznać się na stronie GUS (tutaj).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu