Zmiany w VAT od 2014 r. – 5 najważniejszych

Wraz z wybuchem fajerwerków z okazji Nowego Roku w życie wejdą rewolucyjne zmiany w VAT. Będą one istotne dla każdego przedsiębiorcy, jako że dotyczą podstawowych elementów rozliczania tego podatku. Jakie konkretnie kwestie nie będą już takie jak kiedyś? Przedstawiamy listę pięciu najważniejszych zmian, do wejścia których warto przygotować się już teraz. Wszystko po to, by 1 stycznia 2014 roku nie obudzić się w nieznanej rzeczywistości.

1. VAT z faktury rozliczysz według daty sprzedaży – a NIE wystawienia

Obecnie obowiązek rozliczenia podatku VAT z faktury sprzedaży powstaje w momencie jej wystawienia. Jeśli faktura nie została wystawiona w obowiązkowym 7-dniowym terminie od daty wydania towaru/wykonania usługi, to VAT i tak trzeba rozliczyć w dniu, w którym upłynął termin wystawienia faktury. To zasada ogólna, od której istnieje jednak sporo wyjątków.

Według nowych przepisów data wystawienia faktury nie będzie już tak istotna. Obowiązek podatkowy VAT powstanie w większości przypadków w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli więc wykonamy usługę 2 stycznia to obowiązek podatkowy powstanie właśnie w tym dniu. VAT z tej faktury należy rozliczyć w styczniu lub w pierwszym kwartale. Data wystawienia dokumentu nie ma tu znaczenia.

Są jednak branże dla których obecnie obowiązek rozliczenia VAT nie jest uzależniony od momentu wystawienia faktury, ale od 1 stycznia już będzie. Chodzi tu przede wszystkim o:

  • usługi budowlane i budowlano-montażowe,
  • czynności polegające na drukowaniu książek oraz ich dostawie,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • najem, dzierżawę, leasing.

W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych przedsiębiorca będzie miał 30 dni na wystawienie faktury licząc od dnia wykonania usługi. Jeżeli nie wystawi jej w terminie lub wystawi ją z opóźnieniem to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na wystawienie dokumentu.

uwaga

Po nowelizacji przepisów może dojść do sytuacji, w której większa liczba przedsiębiorców niż dotychczas będzie zmuszona zapłacić podatek z własnej kieszeni zanim jeszcze otrzyma pieniądze od kontrahenta.

2. Fakturę wystawisz do 15 dnia kolejnego miesiąca

Aktualnie fakturę musimy wystawić nie później niż w terminie 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Od stycznia fakturę będziemy mogli wystawić najpóźniej do 15. dnia kolejnego miesiąca. W praktyce oznacza to, że jeśli usługę wykonamy 29 września, to obowiązek podatkowy powstanie 29 września, natomiast fakturę będziemy mogli wystawić do 15 października.

Zmiany w VAT wprowadzają dodatkową możliwość wystawienia takiego dokumentu na 30 dni przed datą wydania towaru/wykonania usługi. W praktyce oznacza to, że faktura będzie mogła stanowić wezwanie do zapłaty za usługę, która nie została jeszcze wykonana. Dotychczas było to możliwe za pomocą faktury proforma.

3. VAT odliczysz według daty sprzedaży

Do końca tego roku obowiązuje zasada, że momentem powstania prawa do odliczenia VAT jest dzień, w którym otrzymujemy fakturę. Za kilka miesięcy będzie nim już powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (w chwili wydania towaru bądź wykonania usługi), ale nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury.

Istotne stanie się, żeby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży. Jeśli otrzymamy fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi, to VAT-u nie odliczymy. Jeżeli jednak otrzymamy ją po, wtedy będziemy mieli taką możliwość.

Od stycznia rękę na pulsie muszą trzymać przedsiębiorcy, którzy mają do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Wprowadzono bowiem przepis, według którego jeśli nie otrzymają oni faktury w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał u nich obowiązek podatkowy z tytułu WNT, to muszą dokonać korekty odliczonego podatku.

4. Chcesz sprzedać samochód bez VAT-u? Zrób to do końca roku

Obecnie sprzedaż (dostawa) towarów używanych w działalności zwolniona jest z konieczności zapłacenia podatku VAT, jeśli przy ich zakupie nie mieliśmy prawa do odliczenia VAT. Konieczne jest wyjaśnienie jednej kwestii. Otóż za towary używane uznajemy tu rzeczy należące do firmy, których okres używania przez nas wyniósł ponad pół roku (licząc od momentu kiedy zaczęliśmy korzystać z nich w działalności).

Od 1 stycznia 2014 r. zwolniona z opodatkowania VAT będzie jedynie sprzedaż towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Z zastrzeżeniem, że przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia VAT. Nie będzie więc istotne, jak długo używaliśmy towaru.

Zmiany te oznaczają, że następne trzy miesiące to ostatni moment na wycofanie lub sprzedaż choćby samochodu bądź innego środka trwałego z działalności bez płacenia VAT-u. Oczywiście w sytuacji, kiedy nie przysługiwało nam prawo do odliczenia podatku VAT, np. środek trwały został wprowadzony do firmy w oparciu o umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT-marża albo na podstawie własnego oświadczenia.

Ważne jest jeszcze, by składnik majątku był wykorzystywany w działalności ponad pół roku. Wtedy jego sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania (na fakturze stosuje się stawkę „zw”).

Po nowelizacji nie będzie już możliwości takiego zwolnienia. Oznacza to, że jeśli zdecydujemy się na sprzedaż składnika majątku po 1 stycznia 2014 roku obowiązkowo będziemy musieli to opodatkować VAT-em.

Nadal jednak nie będzie podlegać opodatkowaniu przekazanie środka trwałego na cele osobiste, jeśli przy jego nabyciu nie było prawa do odliczenia VAT. Zatem wycofanie samochodu z działalności zarówno w tym roku, jak i w przyszłym, nie będzie rodzić konieczności zapłaty VAT-u.

5. Bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej obniżysz podstawę opodatkowania

Zmiany w VAT dotyczą jeszcze jednej istotnej kwestii, czyli dostarczenia odbiorcy faktury korygującej. A dokładniej – konieczności uzyskania od nabywcy potwierdzenia jej odbioru, aby móc obniżyć podstawę opodatkowania. Chodzi tu o faktury, które zmniejszają kwotę sprzedaży – ze względu na zmiany w cenie lub ilości towaru bądź w stawkach i kwotach podatku.

Zgodnie z obecnymi przepisami, należy obowiązkowo otrzymać potwierdzenie odbioru. Może być to podpis na fakturze korygującej, ale i potwierdzenie e-mailowe. Jest ono o tyle ważne, że jeśli sprzedawca uzyska je po terminie, to zmiany wynikłe z korekty uwzględnia w tym okresie, który przypada na jego otrzymanie.

Może się jednak zdarzyć, że uzyskanie potwierdzenia jest niemożliwe. Od 1 stycznia jeśli z dokumentów wynika, że nabywca towaru/usługobiorca zdaje sobie sprawę, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi na fakturze, mamy możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (w deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy) i nie trzeba dysponować potwierdzeniem odbioru faktury. Co za tym idzie kwestia ta została w przepisach szczegółowo ujęta.