Zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców


23 sierpnia 2018 2 min. czytania

Jakie zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców są proponowane? Jakie będą konsekwencje, jeśli wejdą w życie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Kogo dotyczy projekt ustawy?

Proponowane rozwiązanie zostało zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i dotyczy wprowadzenia zasady wypłacania wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych w wysokości wyższej niż wynikająca z minimalnej stawki godzinowej w terminach ustalonych przez strony.
Przypomnę, że minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do:

  • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami

lub

  • osób fizycznych niewykonująca działalności gospodarczej – przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów zlecenie, na rzecz przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców

Proponuje się zmodyfikowanie art. 8a ust. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę który obecnie określa, że:

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

i nadanie mu brzmienia:

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, a w wysokości przekraczającej tę wartość w terminach ustalonych między stronami.

Jak widać, projektodawca chce doprecyzować kwestię wypłaty wynagrodzenia powyżej minimalnej stawki godzinowej. Chodzi o to, aby termin wypłaty nadwyżki był ustalany między stronami.
Ustawa zmieniająca, jeśli wejdzie w życie to będzie obowiązywać po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców

Konsekwencje

Ustawa nowelizująca miałaby określać wprost, że nadwyżka ponad minimalną stawkę godzinową nie będzie musiała być wypłacana przynajmniej raz w miesiącu, a terminie ustalonym między stronami umowy.
Z uzasadnienia do ustawy wynika, że ta zmiana ma ułatwić rozliczanie zleceniodawców i ograniczyć generowanie nadmiernej ilości dokumentów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu