Zmiany w opłacaniu składek niani od 2018 roku


20 grudnia 2017 2 min. czytania

W tym opracowaniu chcę przedstawić obecny stan i zmiany w opłacaniu składek niani od 2018 roku. Chodzi tutaj o osoby działające na podstawie umów uaktywniających.

Zatrudnienie niani odbywa się najczęściej na podstawie umowy uaktywniające, traktowanej na równi ze zleceniem. O wielu kwestiach przy tym temacie należy pamiętać między innymi o zmianie wynagrodzenia niani oraz o sposobie opłacania składek za nią.

Zmiany w opłacaniu składek niani od 2018 roku

Składki ZUS za nianie – obecnie

Obecnie zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:

  1. ZUS – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  2. rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia

– na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w opłacaniu składek niani od 2018 roku

O przyszłego roku art. 51 ust. 1 ustawy będzie zmodyfikowany i będzie określał, że za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:

  1. ZUS – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  2. rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 50% minimalnego wynagrodzenia

– na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmienione przepisy stosuje się do umowy uaktywniającej zawartej od dnia 1 stycznia 2018 r.  Finansowanie składek dla niań, które wykonują pracę na podstawie umów uaktywniających zawartych przed 1 stycznia 2018 r. pozostaje bez zmian.

Nie zmieniają się także zasady, na jakich zgłasza się nianię do ubezpieczeń i rozlicza składki na jej ubezpieczenia. Są takie same niezależnie od tego, kiedy umowa z nianią została zawarta.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu