Od 7 września zaczną obowiązywać zmiany w kodeksie pracy wprowadzone ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia zmian jest ułatwienie realizacji uprawnień przysługującym pracownikom. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Zmiany w kodeksie pracy

Dyskryminacja i Mobing

Pierwszą zmianą jaką wprowadza nowelizacja w kodeksie pracy jest zniesienie katalogu definicji przyczyn dyskryminacji.Z godnie z wprowadzoną zmianą w art. 11³, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. W przypadku każdego przejawu nierównego traktowanie, pracownik ma prawo starać się o odszkodowanie, bez względu czy pozostaje w stosunku pracy.
Obecnie o odszkodowanie mogli się starać pracownicy, którzy na skutek dyskryminacji zwolnili się z pracy.

Ochrona członków rodziny

W przypadku gdy najbliższy członek rodziny „przejmie” prawo do korzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Wówczas zostanie objęty ochroną przed zwolnieniem. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego osoby, o których mowa będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego
Natomiast jak wskazano w art. 163. §3, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Oznacza to że bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownicy, o których mowa, będą mogli skorzystać także z urlopu wypoczynkowego.
Zmiany w kodeksie pracy

Termin wydania świadectwa pracy

Jak wskazano w art. 97. § 1 w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Natomiast jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.
Dodatkowo pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.