Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą wypełnia druk CEIDG-1. Może też dokonać zgłoszenia do ZUS na podstawie CEIDG. Jakie druki można dołączyć do tego formularza?

Zgłoszenia do ZUS na podstawie CEIDG

Z urzędu

W momencie założenia działalności gospodarczej do ZUS przesyłane jest między innymi zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Organ ewidencyjny sam generuje i przesyła druki :

  • ZUS ZFA – zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej,
  •  ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek,
  • ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania siebie – jako płatnika w ZUS. Jest natomiast obowiązek zgłoszenia siebie – jako ubezpieczonego w ZUS oraz innych osób podlegających ubezpieczeniu.

Zgłoszenia do ZUS na podstawie CEIDG

Przedsiębiorca może złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS w terminie 7 dni od dnia założenia działalności gospodarczej. Mogą one też zostać dołączone do wniosku i organ ewidencyjny przekaże je do ZUS. 

Jeśli chodzi o dokumenty ZUS, jakie można dołączyć do wniosku CEIDG (1.8.3.), to są to :

  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
  • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Pojawia się także pytanie – jakich zgłoszeń nie dokonamy składając wniosek CEIDG? W ten sposób nie zgłosimy pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin. Trzeba to zrobić odrębnie 7 dni od daty zatrudnienia pracowników.

Zrzut ekranu 2017-12-06 o 13.47.47

KRUS

Co więcej na formularzu CEIDG można też zaznaczyć odpowiednie informacje kontynuowania lub zaprzestania ubezpieczenia w tej jednostce.