Na ile można zawiesić działalność gospodarczą i czy płaci się wtedy składki ZUS? Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Katarzyna Leszkiewicz

Prowadzenie własnego biznesu niesie ryzyko niepowodzenia. Jeżeli trudności wynikają z przyczyn, które mogą czasowo ustąpić polskie prawo przychodzi takiemu przedsiębiorcy z pomocą poprzez zawieszenie działalności gospodarczej. Kto może zawiesić działalność? Jakie są prawa i obowiązki?

Zawieszenie działalności gospodarczej. Czy każdy przedsiębiorca może to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej może być dokonane przez przedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników w tym osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Osób, które wykonują pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy nie bierze się pod uwagę.

Prawa i obowiązki w czasie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (np. odsetki od lokat firmowych),

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Na jaki czas można zawiesić działalność?

Okres zawieszenia wynosi minimalnie 30 dni i maksymalnie 24 miesiące.

Zawieszenia dokonujemy na formularzu CEIDG-1. Wniosek możemy złożyć osobiście, przez pełnomocnika, listownie lub elektronicznie.

Urząd, pliki banknotów oraz kłódka na dłoni

Korzyści jakie niesie ze sobą zawieszenie działalności

1. W zakresie podatku VAT: zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT za wyjątkiem:

– podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
– podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem
– okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie nie dotyczyło pełnego okresu
– okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty

2. W zakresie podatku PIT: brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy za wyjątkiem:

– zaliczkę na podatek powstałą wskutek sprzedaży np.: środka trwałego, należy odprowadzić w pierwszym okresie wznowienia działalności,
– zawieszenie nie zwalnia z obowiązku sporządzenia spisu z natury na koniec roku, zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu /straty/ oraz złożenia zeznania podatkowego.

3. W zakresie ZUS: brak obowiązku opłacania składek, chyba że przedsiębiorca zdecyduje się na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego; ważne: okresu zawieszenia nie liczy się do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Na szersze omówienie zasługuje kwestia zaliczenia niektórych wydatków w koszty w okresie zawieszenia. Ustawodawca bowiem dopuścił możliwość zaliczenia w koszty niezbędnych wydatków.

Prawo do odliczenia obwarowane jest dwoma przesłankami: wydatki muszą mieć na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów a obowiązek ich ponoszenia powinien powstać przez dniem zwieszenia.

Przepisy nie formułują też ścisłego katalogu. Przyjmuje się, że obie przesłanki spełniają wydatki na:

– czynsze za wynajem budynków (lokali),

– opłaty za media (np. telefony, gaz, woda, energia elektryczna),

– podatek od nieruchomości,

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,

– opłaty ze Internet,

– opłaty za ochronę obiektów firmowych,

– składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych, —

– składki na ubezpieczenia majątkowe,

– raty leasingowe za okres zawieszenia działalności,

– odsetki za prowadzenie rachunku bankowego
Zasadność ujęcia powyższych wydatków w kosztach podatkowych potwierdzają także interpretacje indywidualne, wydawane przez organy podatkowe.

Amortyzacja środka trwałego w okresie zawieszenia

Środki trwałe, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie podlegają amortyzacji podatkowej – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność.

Zgodnie z powyższym, jeśli w okresie zawieszenia przedsiębiorca nadal wykorzystuje środek trwały (np. centrale telefoniczne, budynki/lokale biurowe), to może go amortyzować także w okresie zawieszenia działalności. W sytuacji natomiast, gdy środek trwały nie jest wykorzystywany, ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu zawieszenia działalności. Kolejny odpis amortyzacyjny będzie mógł być dokonywany dopiero po wznowieniu działalności.

Konsekwencją przerwania amortyzacji w okresie zawieszenia działalności jest oczywiście brak możliwości ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów.

Preferencyjne składki ZUS w okresie zawieszenia

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca, który założył firmę ma prawo przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe opłacać składki na zasadach preferencyjnych.
W sytuacji kiedy dokonuje zawieszenia działalności gospodarczej, ustaje obowiązek opłacania składek do ZUS. Jednak okres przysługujących zasad preferencyjnych nie ulega zawieszeniu, lecz płynie dalej.

Może się zatem okazać, że jeżeli wznowimy działalność to będziemy zobowiązani opłać już składki wyższe.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Jeśli masz wątpliwości lub pytania, napisz do nas: info@infakt.pl.