Czy można złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej online? Czy w czasie zawieszenia trzeba opłacać ZUS?

Jeśli Twoja firma przeżywa poważne problemy wcale nie musisz jej likwidować. Działalność gospodarczą można bowiem zawiesić na pewien czas, a później wznowić. Podpowiadamy jak się do tego zabrać.

Dla kogo zawieszenie działalności gospodarczej?

Chwilowe zaprzestanie działalności to niezłe rozwiązanie również w przypadku tych, którzy świadczą usługi bądź sprzedają produkty sezonowe. Nie jest ono jednak dostępne dla wszystkich, jako że prowadzenie działalności gospodarczej może zawiesić tylko firma niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę.

uwaga
To opcja możliwa więc dla przedsiębiorcy, który ma zawarte wyłącznie umowy cywilnoprawne (np. agencyjne, o dzieło, zlecenia).

Co więcej zawieszenie działalności gospodarczej skutkuje tym, że w jego czasie nie możemy wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Tym samym nie możemy sprzedawać towarów lub wykonywać żadnych usług i wystawiać z tego tytułu faktur bądź rachunków.

W myśl przepisów prowadzenie działalności można zawiesić minimalnie na okres 30 dni, maksymalnie zaś 24 miesięcy. W tym celu składamy w urzędzie miasta lub gminy odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1. Przede wszystkim zaznaczamy tam datę, od której następuje rozpoczęcie zawieszenia, a także przewidywaną datę wznowienia działalności. Należy przy tym pamiętać, że data zawieszenia jaką wpisujemy we wniosku nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia.

Jeśli nie mamy ochoty osobiście odwiedzać żadnego urzędu to zgłoszenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) możemy przesłać pocztą bądź też wypełniając odpowiedni formularz w Internecie (wystarczy mieć profil zaufany). Nie ma konieczności informowania o tym fakcie tak urzędu skarbowego, jak i ZUS-u. Ten obowiązek spada na instytucję, w której złożyliśmy deklarację.

Są wady i zalety

Zawieszenie działalności gospodarczej może przynieść przedsiębiorcy sporo korzyści. W głównej mierze z uwagi na fakt występowania w tym okresie pewnych ulg finansowych i udogodnień podatkowych:

  • nie opłacamy zaliczek na poczet podatku dochodowego,
  • nie musimy składać deklaracji VAT,
  • nie mamy obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Niestety ponieważ zostajemy wyrejestrowani z ZUS-u (dotyczy to ostatniego z ww. punktów) okres zawieszenia nie jest liczony do lat pracy uprawniających do emerytury. Dodatkowo po 30 dniach, które miną od zapłaty ostatniej składki tracimy również prawo do świadczeń zdrowotnych.

W tym przypadku najlepiej skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego bądź też ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Nad chwilowym zaprzestaniem prowadzenia działalności powinni poważnie zastanowić się także początkujący przedsiębiorcy. W trakcie zawieszenia biegnie bowiem okres uprawniający ich do opłacania małego ZUS-u.

Prawa i obowiązki w czasie trwania zawieszenia

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że w okresie zawieszenia działalności ma on pewne prawa oraz obowiązki, z których część została już wymieniona. Oto pozostałe:

  • mamy prawo ponosić koszty niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – np. zabezpieczyć maszyny przed korozją czy opłacać abonament telefoniczny,
  • mamy prawo przyjmowania należności, a także obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia,
  • mamy prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • mamy prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
  • musimy wykonywać wszystkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • możemy zostać poddani kontroli na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą.

Wracamy do prowadzenia firmy

A co zrobić, gdy stwierdzimy, że wszystkie problemy są już za nami i chcemy wrócić do prowadzenia swojej firmy? Tak samo jak zawieszenie działalności gospodarczej, tak i jej wznowienie wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Możemy to zrobić nawet przed upływem deklarowanego wcześniej okresu zawieszenia. Pamiętajmy jednak, że wznowienie wykonywania działalności musimy zgłosić z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu ponownego jej rozpoczęcia.

W przypadku, gdy nie złożymy takiego wniosku przed upływem 24 miesięcy licząc od dnia zawieszenia, nasza firma może zostać wykreślona z rejestru. O takiej ewentualności poinformuje wcześniej gmina, która ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego trzydziestodniowego terminu na wznowienie przez nas działalności.