Zawieszenie działalności po zamianach


9 czerwca 2018 4 min. czytania

Podstawowym celem Konstytucji biznesu jest ułatwienie prowadzenia biznesu. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy zawieszenia działalności gospodarczej. W niniejszym wpisie przedstawiam nowe zasady dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej. 
Konstytucja biznesu weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., na którą składa się pakiet 5 ustaw. Kwestie zawieszenia działalności gospodarczej, zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

Kiedy jest możliwe zawieszenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zawieszenie działalności również może nastąpić jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Jednak z tego prawa może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na:

 • urlopie macierzyńskim,
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym,
 • urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Na jaki okres jest możliwe zawieszenie działalności gospodarczej?

Najważniejsza zmiana w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej, to możliwość zawieszenia wykonywania działalności bezterminowo, czyli na czas nieokreślony. Przypomnijmy, dotychczas  maksymalny okres zawieszenie wynosił 24 miesiące. Przedsiębiorca, również może dokonać zawieszenia działalności na czas określony, jednak nie krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi miesiąc luty, gdzie jest możliwość zawieszenia na okres krótszy, tj. odpowiadający liczbie dni tego miesiąca w roku dokonania zawieszenia.

Zawieszenie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG

Przedsiębiorca chcący dokonać zawieszenia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej, może złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem CEIDG. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dozwolone działania podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Przede wszystkim w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak ustawa dopuszcza pewne czynności, które mogą być wykonywane przez przedsiębiorcę w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od dnia zawieszenia. Okres zwolnienie obowiązuje do dnia poprzedzającego wznowienia działalności gospodarczej. W przypadku składki zdrowotnej, ze względu na to, że jest niepodzielna, to zwolniony przysługuje za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zawieszenia. W okresie zawieszenia przedsiębiorca również jest zwolniony ze składania deklaracji do ZUS. Informacja do ZUS o zawieszeniu przed przedsiębiorcę działalności gospodarczej, przekazywana jest przez CEIDG.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu