W jaki sposób może nastąpić zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę? Na jaki okres może zostać zawarta umowa? W jaki sposób można ją rozwiązać?

Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę

Zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 25. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy, umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe: 

  1. jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
  2. po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Bardzo ważne jest to, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Często mówi się tutaj o limicie 33/3. Jeśli jedna z tych wartości zostanie przekroczona, to uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy o pracę

Odnosząc się do art. 30. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy należy zauważyć, że umowa o pracę można rozwiązać:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Ponadto o kilku istotnych kwestiach należy pamiętać. Pierwsza z nich dotyczy umowy o pracę na okres próbny i wskazuje, że rozwiązuje się ona z upływem okresu na jaki została zawarta, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Kolejna ważna informacja wskazuje na to, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

I ostatni temat na który chciałabym zwrócić uwagę, to rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Co więcej, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.