Zatrudnianie pracowników w formie telepracy


24 marca 2017 3 min. czytania

Skutecznym sposobem redukcji kosztów, może okazać się zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Dzięki temu pracodawca może m.in. zredukować koszty lokalu czy też zredukować ryzyko wypadku przy pracy. Czym będzie telepraca, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy oraz o czym warto wiedzieć?
Kodeks pracy daje możliwość wykonywania pracy poza zakładem pracodawcy. Jest to elastyczna forma wykonywania pracy o znamionach odpowiadających stosunkowi pracy. Jak wynika z kodeksu pracy:

Art. 675. § 1. Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).
Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Do najważniejszej cechy telepracy należy wykonywanie jej poza zakładem pracy za pomocą odpowiednich środków telekomunikacyjnych. Dodatkowo praca powinna cechować się systematycznością według zasad ustalonych przez pracodawcę. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnianie pracowników w formie telepracy, zgodnie z Art. 676 kodeksu pracy, ma obowiązek określić warunki zatrudnienia w porozumieniu zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie działają organizacje związkowe, wówczas warunki określa się w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielem pracowników. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć telepracownikowi niezbędny sprzęt do wykonywania telepracy, zobowiązany jest do ubezpieczenia sprzętu, a także do  pokrycia kosztów związanych z jego instalacją, serwisem, lub konserwacją. Dodatkowo powinien zapewnić pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie jego użytkowania. Chyba, że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie jak mówi:

Art. 6711. §
2. Pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej umowie, określić w szczególności:
1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego;
2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;
3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Dla każdego z telepracowników pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy tak, jak w przypadku pracowników stacjonarnych. Telepracownicy podlegają także badaniom lekarskim i szkoleniom z zakresu BHP za które odpowiada pracodawca.

Kontrola telepracownika

Pracodawca ma prawo kontrolować pracę telepracownika w miejscu wykonywania pracy. W przypadku telepracy wykonywanej w miejscu zamieszkania telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola może zostać wykonana za wcześniejszą zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku pracownika wcześniej zatrudnionego, który podjął się telepracy, w  terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia telepracy każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia. Strony powinny ustalić termin, od którego nastąpi przywrócenie do wcześniejszego stosunku pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu