Zatrudnianie młodocianych – zmiany na 2018 rok

Aneta Socha-Jaworska

Od 1 września 2018 roku wystąpią znaczne zmiany w odniesieniu do zatrudniania osób młodocianych. Jakie będą różnice w odniesieniu do 2017 roku? 

Od 1 września 2017 obowiązuje nowa organizacja szkolnictwa. Reforma zakłada likwidację gimnazjów, powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Konsekwencją tych zmian są też zmiany w kodeksie pracy.

Zatrudnianie młodocianych – zmiany na 2018 rok

Definicja osoby młodocianej

Od 1 września 2018 roku zmieni się wiek osoby, którą będziemy uważać za młodocianą.

Obecnie zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Co więcej zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Znowelizowany od 1 września 2018 przepis ustawy będzie wskazywał na to, że młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

Zatrudnianie młodocianych

W związku ze zmianą jaka miała miejsce w systemie szkolnictwa i obniżeniem wieku osoby uważanej za młodocianą art. 191 ustawy także zmieni swoje brzmienie.

Akt prawny określa, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  • ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Jak wskazuje ustawodawca młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Odstępstwa od tej zasady określa § 5 z art. 192 ustawy. Mianowicie Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

  1. zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej,
  2. zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego,
  3. zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową,
  4. zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.