Staż, przygotowanie zawodowe – kilka istotnych kwestii

Aneta Socha-Jaworska

Często pracodawcy decydują się na przyjęcie osoby bezrobotnej na staż lub w celu przygotowania zawodowego. Ma to swoje korzyści zarówno dla jednej jak i drugiej strony.

Pracodawca może zaoszczędzić, bo płaca jest finansowane przez starostę o czym mówi art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast osoba kierowana na staż może zdobyć doświadczenie, które pozwoli na rozwój i określenie dalszej ścieżki kariery.

Warunki skierowania

Aby starać się o staż wymagane jest, aby osoba bezrobotna nie miała doświadczenia zawodowego w danym miejscu pracy. Dodatkowe warunki jakie zazwyczaj trzeba spełniać, są określane w umowie, czy też regulaminie.

Jeśli chodzi natomiast o osobę, która chce otrzymać skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego, to podstawą jest brak kwalifikacji dostosowanych do potrzeb na rynku. Oznacza to ni mniej ni więc, że wykształcenie tej osoby nie pozwala na podjęcie pracy ze względu na brak ofert pracy w danej dziedzinie.

Kwestie te są wprost wskazane w § 1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Staż, przygotowanie zawodowe – kilka istotnych kwestii

Warunki zorganizowania

Pracodawca chcąc przyjąć osobę na staż lub przygotowanie zawodowe składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac. W umowie są między innymi pełne dane pracodawcy, liczba miejsc jakie ma do zaoferowania, proponowany okres stażu lub przygotowania zawodowego, opis stanowiska. Określono to w § 3. ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Co ciekawe we wniosku pracodawca może wskazać imię i nazwisko konkretnego bezrobotnego, jakiego chce przyjąć na staż lub przygotowanie zawodowe.

Obowiązki pracodawcy

Te informacje zostały określone w § 7. ust.1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Pracodawca obowiązany jest między innymi do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu lub przygotowania zawodowego,
 • zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • przeszkolenia bezrobotnego w zakresie BHP i PPOŻ,
 • zapoznanie bezrobotnego z regulaminem pracy,
 • przedzielenie bezrobotnego odzieży i obuwia roboczego, jeśli otrzymują je inni pracownicy,
 • wydania bezrobotnemu opinii o zadaniach przez niego realizowanych, umiejętnościach i kwalifikacjach jakie nabył.

Prawa i obowiązki bezrobotnego skierowanego na staż lub przygotowanie zawodowe

Jak wiadomo w przypadku zawierania umów, praktycznie zawsze określane są prawa i obowiązku stron. Nie inaczej jest w omawiany przypadku. Do istotnych zadań bezrobotnego o którym mowa w tym artykule należy:

 • przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,
 • staranne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
 • stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących u danego pracodawcy, zwłaszcza regulaminu pracy, zasad BHP i PPOŻ,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego

Szczegóły są zawarte w w § 7. ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Oczywiście w czasie przebywania na stażu lub przygotowaniu zawodowym bezrobotnemu przysługuje prawo do 2 dni wolnych za każde 30 przepracowane dni kalendarzowe. O takie dni wolne bezrobotny musi zawnioskować.

Przejdźmy teraz do kwestii zapłaty. Za wykonane zadania należy się stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota ta obecnie wynosi 988,32 zł.