Zezwolenie na pracę – którzy obcokrajowcy muszą je mieć, a którym wystarczy wiza, aby pracować w Polsce?


16 listopada 2018 3 min. czytania

Większość migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi zatrudniani na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Krajowy rynek pracy potrzebuje jednak pracowników na dłuższy okres, do czego niezbędne jest zezwolenie na pracę. Czym jest zezwolenie na pracę? Kto musi je posiadać a kto może pracować bez tego dokumentu? Po więcej szczegółów zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Kto musi posiadać zezwolenie na pracę?

Obywatele UE zazwyczaj nie potrzebują zezwolenia na pracę w innym kraju UE. Jednym z wyjątków są obywatele Chorwacji, którzy aby legalnie pracować w wybranych krajach np. Austrii muszą posiadać zezwolenie na pracę.

Cudzoziemcy z krajów spoza UE, którzy chcą się zatrudnić w Polsce, muszą uzyskać zezwolenie na pracę. Dodatkowym warunkiem pracy jest legalne przebywanie cudzoziemca na terytorium Polski, którego podstawą są:

Na zasadzie wyjątku, bez zezwolenia na pracę w okresach 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą pracować obywatele 6 wybranych państw, o czym pisaliśmy w tym artykule.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Co to jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę zdefiniowane zostało w art. 2 ust. 1 pkt 43a) ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako:

„decyzję właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji.”

W praktyce przy wydawaniu zezwoleń na pracę obowiązują następujące zasady:

 • organem, który wydaje zezwolenie na pracę jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy;
 • o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca;
 • zezwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata ( w przypadku cudzoziemców pełniących funkcje w zarządach spółek zatrudniających powyżej 25 osób wojewoda może wydać zezwolenie na okres do 5 lat;
 • zezwolenie wymagane jest w przypadku zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych;
 • określa warunki takie jak pracodawca, stanowisko, rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać oraz termin jego ważności;
 • praca cudzoziemca uznana jest za legalną, jeśli wykonuje on tę konkretną pracę wskazaną w zezwoleniu;
 • w przypadku zmiany pracodawcy, stanowiska lub branży cudzoziemiec musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

Kto może podjąć w Polsce pracę bez zezwolenia?

Niektóre grupy cudzoziemców spoza UE nie potrzebują zezwolenia na pracę aby legalnie pracować w Polsce. Są to m.in. cudzoziemcy:

 • posiadający zezwolenie na pobyt stały;
 • posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE;
 • będący studentami studiów stacjonarnych w Polsce studiujący na podstawie wizy;
 • posiadający ważną Kartę Polaka;
 • będący studentami studiów stacjonarnych w Polsce studiujący i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 • absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
 • posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu