Czym są zatory płatnicze? W jaki sposób wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej? Jakie są pomysły ministerstw na walkę z zatorami płatniczymi? Wyjaśnienia w tym zakresie zamieszczam we wpisie. Zapraszam do lektury.

Zatory płatnicze

O zatorach płatniczych mówimy, kiedy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahentów. Takie działania utrudniają lub w skrajnych przypadkach uniemożliwiają funkcjonowanie firmy. Jeśli nie otrzymujemy zapłaty od nabywców, sami też często nie mamy środków na zapłacenie pensji swoim pracownikom, na zakup materiałów lub na zapłacenie swoich zobowiązań np. podatkowych. Problem w ostatnim czasie się nasila, zatem ministerstwa starają się temu zaradzić.
Przedsiębiorcy często nie wiedzą, albo nie korzystają z tego, że w przypadku zaległości mogą naliczyć ryczałtową kwoty 40 euro jako rekompensatę za koszty dochodzenia należności. W obawie o to, że stracimy klienta często godzimy się na opóźnienia w płatnościach, natomiast nie powinno to tak wyglądać.
Mali przedsiębiorcy, często chcąc utrzymać współpracę z większymi firmami godzą się na opóźnienia i nie doliczają odsetek w przypadku nieterminowej wpłaty.

Jakie są proponowane zmiany dla przedsiębiorców?

Jedną z propozycji jest wprowadzenie wyłącznie elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych. Zarówno podmioty współpracujące, jak i ich podwykonawcy prawdopodobnie od 18 kwietnia 2019 r. będą musieli wystawiać faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy MPIT.
Szereg rozwiązań zostało także określonych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje między innymi, aby:

  • ograniczyć terminy płatności do maksymalnie 30 dni (poza podmiotami leczniczymi – 60 dni),
  • podatnicy CIT w terminie do 31 stycznia przekazywali sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • wierzyciel mógł odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli termin zapłaty przewidziany w umowie przekracza 120 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury,
  • zaległości poniżej 75 000 zł były rozpatrywane przez sąd w systemie uproszczonym,
  • przyznać mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) zwiększonej rekompensatę w postaci dodatkowej kwoty w wysokości o 1% należności głównej.

Zatory płatnicze

Co zawiera Zielona Księga?

Zielona Księga zawiera opis problemu, jakim są zatory pieniężne. Ponadto zawiera ona obecnie stosowane krajowe rozwiązania, a także te obowiązujące w innych krajach. Ministerstwo w broszurze podało także propozycje, które mają zachęcić przedsiębiorców do dyskusji.