Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek składania wielu deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. rejestry VAT powinny być prowadzone również wyłącznie w takiej formie. Czy kolejnym krokiem będą obowiązkowe faktury elektroniczne? Sprawdźmy!

Zmiany w prawie europejskim

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w całej Unii Europejskiej zostanie wprowadzony obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.
Wprowadzenie takiego obowiązku ma na celu ułatwianie oraz upowszechnienie używania faktur elektronicznych oraz ujednolicenie obowiązków formalnych z tym związanych na terytorium UE.

Obowiązkowe faktury elektroniczne w Polsce

Odpowiadając na nałożony na Polskę obowiązek wprowadzenia  elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, rząd przygotował projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Projekt określa zasady na jakich powinny zostać przesyłane faktury elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.
Z regulacji zwartych w projekcie ustawy wynika, że będzie mieć ona zastosowanie do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Elementy obowiązkowe na ustrukturyzowanej fakturze

Warto tutaj również zaznaczyć, że ustawa wdrażająca unijną dyrektywę w Polsce wprowadza pojęcie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, czyli faktury, która spełnia wymagania umożliwiające jej przesyłanie za pośrednictwem platformy.
Zgodnie z projektem ustawy ustrukturyzowana faktura elektroniczna, to faktura, która zawiera dane wymagane przez ustawę o podatku od towarów i usług,  oraz dodatkowo zawiera:

  • informacje dotyczące odbiorcy płatności,
  • wskazanie umowy zamówienia publicznego, którego dotyczy.

 
faktury elektroniczne

Zmiana elementów obowiązkowych na fakturze?

Ze względu na to, że projektowana ustawa nakłada obowiązek zawarcia na fakturze szerszego katalogu informacji, pojawia się pytanie, czy zmieni się katalog elementów obowiązkowych przewidziany w ustawie o podatku od towarów i usług.
Odpowiadając na to pytanie, należy stwierdzić, że katalog taki nie ulegnie zmianie. Analizowana tutaj nowelizacja takich zmian nie przewiduje, w konsekwencji faktura wystawiona bez nich będzie ważna, ale nie będzie mogła zostać wystawiona przy realizacji zamówienia publicznego, bowiem dla tej sfery usług katalog informacji obowiązkowych będzie szerszy.

Czy podwykonawcy będą wystawiać faktury elektroniczne?

W myśl art. 2 pkt 5 projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu przez wykonawcę należy rozumieć również podwykonawcę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli na podstawie ustawy, decyzji właściwego organu, orzeczenia sądu lub umowy uprawniony jest do domagania się zapłaty od zamawiającego.
W konsekwencji, podwykonawcy, którzy są uprawnieni do domagania się zapłaty od zamawiającego, są wykonawcami w rozumieniu ustawy, a więc mają obowiązek wystawiać zamawiającym faktury elektroniczne.

Platforma do wymiany faktur w zamówieniach publicznych

Zgodnie z projektem, zamawiający ma obowiązek odbierać od wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii platformy do wymiany dokumentów elektronicznych.
Natomiast wykonawca ma prawo wysyłać faktury za pośrednictwem platformy, ale nie ma takiego obowiązku.
Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mają prawo wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, w przypadku gdy druga strona wyrazi na to zgodę.

Termin wejścia w życie zmian

Ustawa ma wejść w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro omawiane przepisy należy stosować od dnia 1 sierpnia 2019 r.
Obecnie projekt znajduje się na etapie prac Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 23-26 października.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu