Po jaki czasie zatrudniony na umowę zlecenie nabywa prawo do zasiłku chorobowego?


22 lutego 2018 3 min. czytania

Czy zleceniobiorcy po okresie wyczekiwania zawsze przysługuje zasiłek chorobowy przy umowie zlecenie? W dzisiejszym artykule omówię kwestię zasiłku chorobowego przy umowach zlecenie.

Zasiłek chorobowy przy umowie zlecenie

Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy najczęściej jest należny w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacany ubezpieczonemu, który podlegał pod ubezpieczenie chorobowe. Prawo do niego nabywa się po tzw. okresie wyczekiwania, z wyłączeniem sytuacji wymienionych w ustawie, przy których przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia podlegania pod ubezpieczenie chorobowe (art. 4 ust 3 ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy przy umowie zlecenie

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

W przypadku zleceniobiorców podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do wykonywania zlecenia(art. 48 ust 1 ustawy zasiłkowej). Dodatkowo zgodnie z art. 48 ust. 2 tej ustawy zasiłkowej, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a-50.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawa ubezpieczenia stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, podstawą będzie przychód z miesiąca w którym powstało prawo do zasiłku.

Jeżeli zleceniobiorca przed zawarciem umowy zlecenia nie podlegał pod ubezpieczenie chorobowe lub okres pomiędzy tytułami do ubezpieczenia był dłuższy niż 30 dni, podstawa zasiłku chorobowego stanowi zgodnie z art. 49 ust 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej:

  • kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku
  • a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

Jeżeli zleceniobiorca nie posiadał wcześniej żadnego innego tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub przerwa w ubezpieczeniu chorobowym wyniesie więcej niż 30 dni a niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, to w przypadku gdy u płatnika składek w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku zleceniobiorcy nie było innych ubezpieczonych posiadających taką samą umowę, to przychód ubezpieczonego a co za tym idzie podstawa zasiłku chorobowego wyniesie 0 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu