Jakie ma zastosowanie druk ZAP-3? Kto składa druk ZAP-3? Jak poprawnie wypełnić formularz ZAP-3?

ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Kto wypełnia ZAP-3?

Formularz przeznaczony jest dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria:

 • jest objęta rejestrem PESEL,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie jest płatnikiem podatków,
 • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

ZAP-3

Zastosowanie ZAP-3

Formularz służy do zgłoszenia:

 • aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2.),
 • danych kontaktowych (część B.3.)
 • oraz informacji dotyczących rachunku osobistego (część B.4.).

Wypełnienie ZAP-3

W 1. polu podatnik wpisuje swój numer PESEL.

Zrzut ekranu 2018-01-16 o 15.35.10

W kolejnym polu podatnik wpisuje dane naczelnika US, do którego jest adresowane zgłoszenie,

Zrzut ekranu 2018-01-16 o 15.35.53

Następnie uzupełniane są dane identyfikacyjne i kontaktowe składającego formularza.

Zrzut ekranu 2018-01-16 o 15.39.43

Kolejne pola dotyczą rachunku osobistego do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Zrzut ekranu 2018-01-16 o 15.41.49

Na koniec podatnik składa swój podpis i wpisuje datę wypełnienia zgłoszenia.

ZAP-3 może też złożyć osoba reprezentująca podatnika. Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. Poz. 37-40 należy wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego. 

Zrzut ekranu 2018-01-16 o 15.42.39

Część ostatnia to adnotację urzędu i podatnik pozostawia ją pustą.

Zrzut ekranu 2018-01-16 o 15.45.54

Podsumowanie

Ogólnie w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania na druku ZAP-3. Adres zamieszkania jest kluczowy dla celów wymiany między podatnikiem, a urzędami.

Ponadto jeśli podatnik wykazuje zwrot podatku w zeznaniu rocznym, nadpłata może zostać zwrócona na rachunek podatnika. ZAP-3 jest dokumentem który pozwala na jego podanie, a także zaktualizowanie danych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu