Zaokrąglenia kwot w deklaracji VAT


19 grudnia 2017 2 min. czytania

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust 3 ustawy o VAT. Ewidencja jest podstawą do prawidłowego rozliczenia podatku. Jak należy dokonać zaokrąglenia kwot w deklaracji VAT?

Zaokrąglenia kwot w deklaracji VAT

Podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję, która zawiera niezbędne dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja o której mowa w art. 109 ustawy o VAT powinna zawierać w szczególności:

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokości kwoty podatku należnego,
  • korekt podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
  • korekt podatku naliczonego,
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zaokrąglenia kwot
Rozliczając podatek VAT, często dochodzi do sytuacji, w których pojawiają się różnice podatku naliczonego lub należnego, która  wynika z nieprawidłowych zaokrągleń. Rozliczając podatek VAT podatnik powinien stosować przepisy ordynacji podatkowej.  Zgodnie z art. 63 § 1 ordynacji podatkowej  podstawą opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Ewidencja sprzedaży oraz zakupów prowadzona dla celów podatku VAT, prowadzi się na podstawie wystawionych i otrzymanych faktur od i dla kontrahentów. Przez co może się zdarzyć, że między ewidencją a deklaracją pojawi się różnica na 1 zł. Aby uniknąć wyjaśniania niezgodności z organem podatkowym najlepszym rozwiązaniem jest zamieszczanie w deklaracji VAT informacji, że deklaracja została sporządzona prawidłowo na podstawie ewidencji z uwzględnieniem zaokrąglenia wartości.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu