Zaliczka gotówkowa na środek trwały

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, osoby fizyczne bardzo często dokonują zakupów przed uzyskaniem wpisu do CEIDG. Bardzo często na poczet przyszłych dostaw wpłacają zaliczki jako osoby fizyczne. Czy zaliczka gotówkowa przekraczająca 15.000 zł, na środek trwały pozwala na amortyzację środka trwałego od pełnej wartości?

Stan faktyczny

Wątpliwość podatnika w zakresie prawa do naliczania amortyzacji od środków trwałych stała się powodem wystąpienia o interpretację indywidualną. Mianowicie chodzi o sytuację, w której osoba fizyczna wpłaca zaliczkę, która przekracza ustawowy limit dla transakcji gotówkowych. Co w sytuacji gdy zaliczka jest wpłacona przez osobę prywatną natomiast faktura kosztowa zostanie wystawiona na firmę? Czy przedsiębiorca będzie miał prawo do naliczania amortyzacji od wartości początkowej środka trwałego?
W przedstawionym stanie faktycznym, osoba fizyczna wpłaciła zaliczkę na dwa lokale mieszkalne z myślą o świadczeniu usług noclegowych, po otwarciu działalności. Każda z zaliczek przekraczała ustawową wartość limitu transakcji gotówkowych, czyli kwotę 15.000 zł. Zaliczki wpłacono przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Natomiast zakup, potwierdzony aktem notarialnym oraz fakturą końcową miał miejsce po rozpoczęciu prowadzenia działalności. Na fakturze końcowej widnieją dane przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym, wnioskodawca zadał następujące pytania:

  1. Czy zakup lokali mieszkalnych stanowi dla Wnioskodawczyni koszt w całej wartości, jeśli zaliczki zostały zapłacone w formie gotówki, a pozostała część za pośrednictwem rachunku bankowego?

  2. Lokale zostaną wprowadzone na środki trwałe, czy w tym przypadku Wnioskodawczyni ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całej kwoty zakupionych lokali mieszkalnych?

Zaliczka gotówkowa

Zaliczka gotówkowa na środek trwały stanowisko KIS

Jak zaznaczył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 9 maja 2019 roku interpretacji indywidualnej 0115-KDIT2-3.4011.148.2019.1.KP :

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wskazano we wniosku w momencie wpłaty zaliczek za lokale mieszkalne, Wnioskodawczyni była osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z tym, nie była zobowiązana do dokonania transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego. Natomiast nabycia lokali mieszkalnych (podpisanie aktu notarialnego) Wnioskodawczyni dokonała już w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wobec czego pozostała do zapłaty kwota nastąpiła za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Reasumując, w sytuacji, gdy zaliczymy lokale mieszkalne do środków trwałych, kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych środków trwałych. Wartość początkową nabytych w drodze kupna lokali mieszkalnych, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi ich cena nabycia, w rozumieniu art. 22g ust. 3 ww. ustawy, wynikająca z zawartego aktu notarialnego.