Import usług i towarów spoza UE przez nievatowca – jak powinien rozliczyć podatek?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują zakupu usług lub towarów od kontrahentów z państw spoza Unii Europejskiej, np. z USA, Chin, czy Australii. O tym jak prawidłowo rozliczyć zakupy zagraniczne spoza UE przeczytacie w poniższym artykule. Zapraszamy!

Import usług i towarów – definicja

Import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Import usług ma miejsce wtedy, gdy miejscem świadczenia usługi jest Polska, natomiast podmiot świadczący usługę ma siedzibę poza granicami Polski. Obowiązek naliczenia podatku w przypadku importu usług leży po stronie nabywcy usługi i dotyczy to zarówno czynnych podatników VAT, jak również tych zwolnionych z VAT.

Poprzez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium danego kraju. Import towarów podlega opodatkowaniu VAT, natomiast obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Zakupy online

Zakupy zagraniczne spoza UE – import usług

Kontrahent zagraniczny świadczący usługę dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami swojego kraju wystawia fakturę bez naliczonego podatku VAT. Polski przedsiębiorca chcąc rozliczyć taką transakcję zobowiązany jest przygotować notę wewnętrzną, na której należy wykazać kwotę podatku VAT od zakupu. Transakcję tę opodatkowujemy wg stawki podatku VAT obowiązującego na daną usługę w Polsce. W przypadku otrzymania faktury w walucie innej niż PLN należy dokonać przeliczenia transakcji na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury, jeżeli faktura została wystawiona przed dniem powstania obowiązku podatkowego.

Przy tego typu transakcjach podatek VAT wykazujemy po stronie zakupu i sprzedaży, dzięki czemu cała transakcja dla VAT-owca jest neutralna podatkowo. Czynny podatnik VAT import usługi wykazuje na deklaracji VAT-7/VAT-7K w pozycji 27 i 28 oraz 45 i 46. Deklarację tę należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług.

Podatnik zwolniony z VAT całą transakcję wykazuje na deklaracji VAT-9M w pozycji 10 i 11. Dodatkowo jest on zobowiązany do zapłaty należnego podatku. Podatek ten w momencie zapłaty staje się dla podatnika zwolnionego z VAT kosztem podatkowym. Deklaracje VAT-9M należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług.

Zakupy zagraniczne spoza UE – import towarów

Polski przedsiębiorca do kosztów w KPiR może zaliczyć zakup towaru z kraju trzeciego (spoza UE) na podstawie faktury, rachunku lub umowy kupna-sprzedaży. Otrzymana faktura nie zawiera podatku VAT więc w pełnej wartości może być uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu. Zakup towarów podatnik uwzględnia w kolumnie 10 KPiR.

W przypadku rozliczenia VAT podstawą do jego zaksięgowania jest otrzymany dokument celny SAD lub PZC, w którym wskazana jest podstawa opodatkowania i naliczony VAT. Podstawa opodatkowania wyliczana jest na podstawie przepisów celnych, do której dodawana jest również wartość cła. Czynny podatnik VAT może dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu, pod warunkiem, że zakup towaru związany jest z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. W przypadku podatnika zwolnionego z VAT rozliczenie podatku VAT przy imporcie towaru leży w gestii nabywcy. Pomimo kwestii związanych z zapłatą podatku VAT nievatowiec nie ma obowiązku rejestracji do VAT-u. W dalszym ciągu może on korzystać ze zwolnienia z VAT.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.