Pełnomocnik przedsiębiorcy, czyli kto może występować w imieniu spółki

Osoba fizyczna, która podjęła decyzję o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej może liczyć na wsparcie księgowego w procesie zakładania działalności w urzędzie. Dodatkowo księgowy posiadający upoważnienie może przygotować i złożyć dokumenty za przyszłego przedsiębiorcę. Warto zastanowić się jak to wygląda w przypadku zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W pigułce:

  • Spółkę może założyć za nas jedynie pełnomocnik procesowy.
  • Księgowy, z którym współpracujemy, ze względu na zakres czynności objętych umową zazwyczaj nie wypełnia definicji pełnomocnika procesowego i nie będzie w stanie założyć spółki w naszym imieniu.
  • Księgowy może pomóc w przygotowaniu wniosków i zweryfikować dokumenty dot. spółki.

Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego określają zasady zakładania spółki z o.o. przez pełnomocnika procesowego. Kto może być pełnomocnikiem oraz czy księgowy może założyć “za mnie” spółkę z o.o.

Definicja pełnomocnika procesowego

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad definicją pełnomocnika procesowego. Definicje reguluje dział V ustawy kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 87 § 1 najczęściej pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny. Ponadto za pełnomocnika może zostać uznana osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Natomiast zgodnie z art. 87 § 2. pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

Czy księgowy może za mnie założyć spółkę z o.o.?

Często pojawia się pytanie czy zgodnie z przytoczonym art. 87 zdaniem drugim, księgowy może stać się pełnomocnikiem procesowym jako osoba zarządzająca interesami strony lub osoba pozostająca w stałym zakresie zlecenia w przypadku, gdy założenie spółki z o.o. wchodzi w zakres tego zlecenia.

Teoretycznie osoba prawna oraz osoba fizyczna może być pełnomocnikiem, a system S24 dopuszcza możliwość składania wniosku przez pełnomocnika działającego na podstawie stałego stosunku zlecenia, jednak mogą pojawić się utrudnienia w trakcie rejestracji spółki.

Najważniejszym problemem jest przede wszystkim określenie czy umowa prowadzenia księgowości jest stałym stosunkiem zlecenia. Kwestia ustalenia czy przesłanki zostały spełnione jest bardzo ocenna i w praktyce sądy, z naciskiem na wydział KRS mogą robić trudności w przepuszczeniu wniosku o rejestrację spółki.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

  • Bez dojazdów do Księgowego
  • Bez papierowych faktur
  • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Warto zaznaczyć, że umowa o prowadzenie księgowości to inny obszar działania aniżeli kwestie dotyczące zakładania spółki. Z kolei nawet, gdyby w umowie zawrzeć zapis, że obejmuje ona uprawnienie do złożenia wniosku o zarejestrowanie spółki to zgodnie z orzecznictwem, aby można było mówić, że stosunek zlecenia jest stosunkiem stałym decydują dwa elementy tj. czas trwania i powtarzalność czynności stanowiących jego treść. Czynności z obszaru księgowości realizowane na postawie zawartej umowy, nawet jeżeli powtarzalne, to w ich ramach nie mieści się rejestracja spółki, albowiem jest to odrębna kategoria czynności.

Oznacza to, że w praktyce księgowy może pomóc w przygotowaniu wniosków, zebraniu oraz zweryfikowaniu wypełnienia dokumentów. Natomiast bardzo często nie będzie w stanie złożyć za przedsiębiorcę dokumentów do KRS.

Księgowość online dla spółek z o.o.

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu